Tag Archives: OECD

อยากรู้ไหมคน Gen ไหนทักษะทางการเงินต่ำที่สุด? พบข้อมูลเจน Y ความรู้การเงินสูง ทัศนคติการเงินดีเยี่ยม

ความรู้ทางการเงินเป็นสิ่งที่ทุกคนควรให้ความสำคัญ โดยเฉพาะสำหรับผู้ที่ต้องการแสวงหาผลกำไรจากการลงทุน ซึ่งในช่วงวิกฤตโควิด-19 ทำให้คนทั่วไป ทั้งที่เป็นนักลงทุนและไม่ใช่นักลงทุนต่างก็ต้องพัฒนาความรู้ทางการเงิน ส่วนหนึ่งเพื่อที่จะรับมือกับรายได้ที่ปรับตัวลดลง และอีกส่วนหนึ่งเพื่อเพิ่มผลตอบแทนในภาวะที่ดอกเบี้ยเงินฝากต่ำติดดิน ทำให้ต้องโยกย้ายเงินฝากไปหาการลงทุนประเภทอื่นที่เพิ่มผลตอบแทนได้มากกว่า (จากเดิมอาจจะฝากเงินเพื่อรับดอกเบี้ยเท่านั้น) จึงทำให้ต้องมีการวางแผนทางการเงินเพื่อความคุ้มค่าที่มากกว่า มีข้อมูลจาก ธปท. หลังจากที่ได้ศึกษาผลสำรวจทักษะทางการเงินของไทยปี 2563 ตามกรอบของ OECD ครอบคลุมกลุ่มตัวอย่างทุกจังหวัดของไทยรวม 11,901 ครัวเรือน ผลการสำรวจทักษะทางการเงินปี 2563 แสดงให้เห็นว่าในภาพรวมคนไทยมีพัฒนาการระดับทักษะทางการเงินดีขึ้นอยู่ที่ 71% สูงกว่าการสำรวจครั้งก่อนในปี 2561 ที่ 66.2% และเมื่อลงลึกไปพิจารณาถึงองค์ประกอบของทักษะทางการเงินทั้ง 3 ด้าน ก็พบว่าคนไทยมีพัฒนาการดีขึ้นในทุกด้าน ซึ่งประกอบด้วย ด้านความรู้ทางการเงิน ด้านพฤติกรรมทางการเงิน และด้านทัศนคติทางการเงิน แต่ยังมีหัวข้อที่สามารถพัฒนาและส่งเสริมเพิ่มเติม ได้แก่ การคำนวณดอกเบี้ยเงินฝากทบต้น การกระจายความเสี่ยงในการลงทุน และมูลค่าของเงินตามกาลเวลา ผลสำรวจภาพรวมทำให้สามารถบ่งชี้ได้ว่า “ความไม่มั่นคงทางรายได้จากวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 น่าจะมีส่วนทำให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญในการเตรียมพร้อมรับมือกับเหตุการณ์ในอนาคตมากขึ้น” ที่นี้มาดูข้อมูลตามการแบ่ง Generation เพื่อหาคำตอบว่าคน Gen ไหนความรู้ทางการเงินสูงที่สุด และต่ำที่สุด ถึงแม้การสำรวจระดับทักษะทางการเงินตามช่วงวัยล่าสุด …

Read More »