Tag Archives: HR รุ่นใหม่

รู้จักกับ M-Shaped Skills มนุษย์ “รู้รอบ รู้ลึก” ในวันที่มิติการพัฒนาบุคลากรเปลี่ยนไป

ตั้งแต่การระบาดของ COVID-19 ตลาดแรงงานก็เกิดการเปลี่ยนแปลง คุณสมบัติแบบเดิม ชุดทักษะที่เป็นการทำซ้ำ ๆ (Routine Work) ไม่ตอบโจทย์ความต้องการของตลาดแรงงาน

Read More »

HR ยุคใหม่ต้องรู้!! ได้เวลาลุกขึ้นสร้างแบรนด์นายจ้างแล้ว เครื่องมือดึงคน ‘มิลเลนเนียลส์’ เสริมทัพองค์กร

HR

เดิมทีภาพของการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ (HR) จะมุ่งให้ความสำคัญกับการสรรหาบุคลากรและฝึกอบรมพนักงานเพื่อเพิ่มพูนทักษะ พัฒนาขีดความสามารถในการทำงานตอบโจทย์องค์กรยิ่งขึ้น

Read More »

มุมใหม่ HR Outsourcing

“คน…เป็นหัวใจหลัก เป็นฟันเฟืองสำคัญที่ทำให้องค์กรเดินหน้า ทำงานไปได้ตามเป้าหมายที่กำหนด แต่คนไม่ใช่สิ่งของ ดังนั้นองค์กรไม่สามารถดูแลจัดการบริหารคนเฉกเช่นการดูแลเครื่องจักรให้ทำงานไปได้แบบวันต่อวัน”

Read More »