มุมใหม่ HR Outsourcing

“คน…เป็นหัวใจหลัก เป็นฟันเฟืองสำคัญที่ทำให้องค์กรเดินหน้า ทำงานไปได้ตามเป้าหมายที่กำหนด แต่คนไม่ใช่สิ่งของ ดังนั้นองค์กรไม่สามารถดูแลจัดการบริหารคนเฉกเช่นการดูแลเครื่องจักรให้ทำงานไปได้แบบวันต่อวัน”

ทุกวันนี้ ต้องยอมรับว่า หนึ่งในกลยุทธ์สำคัญในการบริหารจัดการองค์กร คือเรื่องการดูแลการบริหารจัดการทุนมนุษย์ หรือทรัพยากรบุคคลภายในองค์กร และถึงแม้ว่าเรื่องการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลจะไม่ใช่เรื่องใหม่สำหรับหลายๆ คน แต่เพราะเหตุใดอีกหลายๆ องค์กร ยังคงประสบปัญหาจากเรื่องนี้

ก่อนอื่นนั้นดิฉันเชื่อว่าสำหรับหลายองค์กร หลายหน่วยงานที่ต้องการจะพัฒนาด้าน HR ของตนนั้น ย่อมรู้จักการทำ HR Outsourcing เป็นอย่างดี เพราะมันเปรียบเสมือนการผ่อนงานด้าน HR ออกไป

แต่หากมองภาพในวันนี้เรื่องการทำ HR Outsourcing นั้นแตกต่างไปจากภาพในอดีตมาก และเป็นเรื่องที่ดิฉันอยากให้ท่านผู้อ่านได้ร่วมกันมองมุมใหม่ และทำความเข้าใจไปพร้อมๆ กัน

ในหลายๆ องค์กร การ Outsource งาน HR บางส่วน เช่น Payroll, Benefits, IT, Temporary Staffing คงเป็นสิ่งที่คุ้นเคย โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรที่มีปริมาณพนักงานจำนวนมาก และมองหาตัวช่วยที่จะทำให้สามารถลดงานที่ต้องใช้เวลามากเหล่านี้ออกไป เพื่อลดความยุ่งยากเพื่อลดเวลา และลดต้นทุนการดำเนินการ

หากมองย้อนกลับไป ภาพการใช้ HR Outsourcing Service ในบ้านเรายุคแรก ส่วนใหญ่จะมีแรงผลักดันมาจากการที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุน ทำให้การ Outsource ส่วนใหญ่แล้วจะจำกัดอยู่กับงานด้านการให้บริการพนักงาน หรือบริหารธุรกรรมต่างๆ หรือที่เรียกว่า Transactional Work ซึ่งเป็นงานที่ต้องใช้เวลามาก เพื่อให้ HR ในองค์กรสามารถมีเวลาไปทำงานอย่างอื่นที่มีความสำคัญมากกว่า

อย่างไรก็ตาม การปรับเปลี่ยนสภาวะแวดล้อมทางการแข่งขันในธุรกิจทุกวันนี้ ทำให้องค์กรต่างๆ ต้องเร่งความเร็วและทำทุกอย่างให้ทันกับการแข่งขัน จึงทำให้การ Outsource งานทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์เริ่มมีบทบาทสำคัญและถูกมองเป็นทางเลือกมากขึ้นในการช่วยผลักดันกิจกรรมเชิงกลยุทธ์ด้านองค์กรและทรัพยากรบุคคลให้ประสบความสำเร็จได้ในระยะเวลาจำกัด โดยวัตถุประสงค์ของการทำ Strategic HR Outsourcing จะไม่ได้เป็นการทำเพื่อเน้นให้เกิดการลดต้นทุนในแง่ของ HR Operation แต่จะมุ่งเน้นในการสร้างกลไกการบริหารงานทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์

หรือยกระดับงานด้าน Strategic HR ผ่านทีมงานกลยุทธ์ชั่วคราวจากภายนอกที่มีองค์ความรู้และเครื่องมือการบริหารต่างๆ ที่จำเป็น เพื่อวางรากฐาน กำหนดแนวทาง พัฒนาบุคลากรภายใน และร่วมผลักดันงานทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์ให้ประสบความสำเร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด ….

hr_outsourcing_infographic

 อริญญา เถลิงศรี กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทที่ปรึกษา เอพีเอ็ม กรุ๊ป 

 —– ติดตามบทความทั้งหมดได้ที่ นิตยสาร Business+ May 2015 Issue 315 —-