Tag Archives: GH Bank

The Best Housing Bank for All Thais เพราะเราอยากให้คนไทยมี “บ้าน”

“การเป็นหนึ่งในผู้นำในตลาดสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยที่มีส่วนแบ่งอย่างน้อย 30% ทำให้เราสามารถเป็นผู้กำหนดความเป็นไปของตลาดเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะการส่งเสริมให้กลุ่มผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลาง ได้มีบ้านเป็นของตนเอง” กระแส Digital Disruption ที่ถาโถมเข้ามา ทำให้ธุรกิจต่าง ๆ ได้รับผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ รวมถึงธุรกิจธนาคารที่เคยเป็นธุรกิจที่คู่แข่งเข้ามาแข่งขันได้ยาก ก็ต้องปรับตัวกันไม่เว้นแต่ละวัน แม้แต่ธนาคารของรัฐที่หลายคนคิดว่าไม่มีความจำเป็นต้องปรับตัวใด ๆ แต่เมื่อมีพันธกิจที่ได้รับมอบหมายก็ต้องมุ่งมั่นให้ดีที่สุด ให้สมกับการเป็นองค์กรที่ต้องดูแลประชาชนในนามของรัฐ และดำเนินธุรกิจให้แข่งขันได้ไม่แพ้ธุรกิจเอกชน เพราะความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น ไม่ได้สงวนไว้ให้แก่เอกชนเท่านั้น   ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) หรือ GH Bank เป็นสถาบันการเงินของรัฐที่ก่อตั้งขึ้นตามพระราชบัญญติธนาคารอาคารสงเคราะห์ พ.ศ. 2496 เพื่อให้เป็นกลไกสำคัญในการสร้างโอกาสให้คนไทยมีบ้านเป็นของตัวเอง โยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและรายได้ปานกลาง   “ธนาคารมั่นคง ทันสมัย และเป็นผู้นำสินเชื่อด้านที่อยู่อาศัยอย่างครบวงจร” เคยเป็นวิสัยทัศน์ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ แห่หลังจากปี พ.ศ. 2559 ธนาคารได้กำหนดพันธกิจใหม่ “ทำให้คนไทยมีบ้าน” และวิสัยทัศน์ใหม่ “ธนาคารที่ดีที่สุดสำหรับการมีบ้าน” ภายใต้การบริหารของ คุณฉัตรชัย ศฺริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ที่สะท้อนถึงบทบาทและหน้าที่ของธนาคารที่มีต่อคนไทยและประเทศไทยได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น …

Read More »