Tag Archives: DigitalWorkspace

Work from Home โตต่อเนื่อง 10 ปีที่ผ่านมา การทำงานทางไกล เพิ่มขึ้นเกือบ 2 เท่า

อย่างที่เราทราบกันผลลัพธ์จากการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 และการถดถอยทางเศรษฐกิจจากการะบาดของ COVID-19 ทำให้เกิดการทำงานรูปแบบใหม่ไม่ว่าจะเป็น Work from Home หรือการช้อปปิ้งใน E-commerce แบบภาคบังคับ ผ่านการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในระดับที่ไม่เคยมีการมาก่อน แต่สิ่งที่ท้าทายไปกว่านั้นก็คือ ความเป็นอยู่ของคนทำงานที่ต้องดิ้นรนปรับตัวภายใต้บริบทใหม่ของการทำงาน

Read More »