Tag Archives: Climate Change

สภาพอากาศโลกแปรปรวน จะกระทบในมุมธุรกิจอย่างไรบ้าง?

climate change

อากาศแปรปรวน กระทบไปถึงภาคธุรกิจทั้งผู้ผลิตขั้นต้น และขั้นกลาง รวมไปถึงการค้า ซึ่งผู้ประกอบการต้องคำนึงถึงการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพื่อคงความสามารถทางการแข่งขัน

Read More »

IRPC ให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (Climate Change)

IRPC จัดบรรยายพิเศษภายใต้โครงการ “IRPC Cubic Academy Season 6” ในหลักสูตร “การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” (Climate Change) เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้ และความรับผิดชอบร่วมกันต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อการบูรณาการอย่างยั่งยืน (กรณี ศึกษา-โรคอุบัติใหม่)

Read More »