Tag Archives: child allowance

อัปเดตเงินอุดหนุนบุตรปี 2567 ‘ไทย-เนปาล’ ต่ำสุดในเอเชีย!

อัปเดตเงินอุดหนุนบุตรปี 2567 ‘Business+’ ได้มีการสำรวจนโยบายกระตุ้นการมีบุตรในภูมิภาคเอเชีย พบว่า ‘ไทย-เนปาล’ ให้เงินสนับสนุนต่ำสุด

Read More »