Tag Archives: BMW X6

นวัตกรรม BMW X6 สร้างประสบการณ์ที่เหนือกว่า : Product Innovation Awards 2020 : รางวัลสินค้าไลฟ์สไตล์ ประเภทรถยนต์อเนกประสงค์ (SUV)

ความสำเร็จของ BMW คือ การเข้าใจความต้องการของผู้บริโภคในแต่ละภูมิภาค โดยเรามีฐานการผลิตที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วโลก ทำการผลิตรถยนต์ในเซกเมนต์ต่าง ๆ ที่หลากหลาย เราจึงสามารถตอบสนองรูปแบบของพฤติกรรมการใช้รถยนต์ตามที่ลูกค้าต้องการ

Read More »