Home / Tag Archives: โธธ โซเชียล จำกัด

Tag Archives: โธธ โซเชียล จำกัด

สังคมออนไลน์ยอดฮิตของคนใช้อินเทอร์เน็ตปี 2559

สัญญาณที่ดีของตลาดออนไลน์มาอีกแล้ว ? ผลสำรวจล่าสุดออกมาชี้ชัดว่าผู้ใช้งานโซเชียลฯ ในไทยโตขึ้นทุกแพลทฟอร์ม ตอกย้ำผลสำรวจ ETDA ในปี 2015 ที่พบว่า มีผู้ใช้งาน Social มากเป็นอันดับหนึ่งสูงถึง 82.7% รองลงมาคือใช้ค้นหาข้อมูล 56.6% และใช้อ่าน e-Book 52.2%   และในปี 2559 จากผลสำรวจล่าสุดของ ETDAถึงพฤติกรรมการใช้งานอินเทอร์เน็ต ในมิติของสื่อสังคมออนไลน์ยอดนิยมที่ถูกใช้งานมากที่สุด จากกลุ่มผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตจำนวน 16,661 คนมีดังนี้   สื่อออนไลน์ยอดฮิต 3 อันดับ ได้แก่ Youtube Facebook และ Line ที่มีผู้ใช้คิดเป็นร้อยละ 97.3, 94.8 และ 94.6 – Youtube เป็นเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่กลุ่ม Gen Y และ Gen Z นิยมใช้กันมากที่สุด …

Read More »