Tag Archives: “เบิร์ด ธงไชย” รับรางวัลราชมงคลสรรเสริญ สาขาศิลปะการแสดง พร้อมคนดัง ตบเท้ารับรางวัลเพียบ จาก มทร.ธัญบุรี

“เบิร์ด ธงไชย” รับรางวัลราชมงคลสรรเสริญ สาขาศิลปะการแสดง พร้อมคนดัง ตบเท้ารับรางวัลเพียบ จาก มทร.ธัญบุรี

รองศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) เผยว่า มทร.ธัญบุรี ได้จัดโครงการยกย่องผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมประจำปีพุทธศักราช 2565 ซึ่งจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 23 เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติให้กำลังใจแก่บุคคลที่ประกอบคุณงาม ความดี เสียสละ ทุ่มเทกำลังกาย กำลังใจ กำลังความคิด ในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของชาติ เพื่อเป็นการยกย่องสรรเสริญให้กำลังใจต่อผู้เข้ารับรางวัล โดยกำหนดเลือกวันมอบรางวัลที่เหมาะสม ตรงกับวันสำคัญของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คือ “วันราชมงคลน้อมเกล้า” วันที่ 15 กันยายนของทุกปี โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยได้พิจารณาตัดสินผลงานเป็นที่เรียบร้อย ซึ่งมีรายชื่อบุคคลสำคัญที่มีชื่อเสียงเข้ารับรางวัลราชมงคลสรรเสริญในปีนี้หลายท่านด้วยกัน แบ่งออกเป็น 3 ประเภทหลัก คือ ผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมกิตติมศักดิ์ ผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมประเภทบุคคลทั่วไป และผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมประเภทนักศึกษาสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมกิตติมศักดิ์ ที่เข้ารับรางวัลกิตติมศักดิ์ ทั้งหมด 23 ราย แบ่งออกเป็น 10 ด้านด้วยกัน (1) ด้านศาสนา ได้แก่ พระราชภาวนาวชิรากร (อินทร์ถวาย สันตุสสโก) และพระวชิรกิจโกศล …

Read More »