“เบิร์ด ธงไชย” รับรางวัลราชมงคลสรรเสริญ สาขาศิลปะการแสดง พร้อมคนดัง ตบเท้ารับรางวัลเพียบ จาก มทร.ธัญบุรี

รองศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) เผยว่า มทร.ธัญบุรี ได้จัดโครงการยกย่องผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมประจำปีพุทธศักราช 2565 ซึ่งจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 23 เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติให้กำลังใจแก่บุคคลที่ประกอบคุณงาม ความดี เสียสละ ทุ่มเทกำลังกาย กำลังใจ กำลังความคิด ในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของชาติ เพื่อเป็นการยกย่องสรรเสริญให้กำลังใจต่อผู้เข้ารับรางวัล โดยกำหนดเลือกวันมอบรางวัลที่เหมาะสม ตรงกับวันสำคัญของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คือ “วันราชมงคลน้อมเกล้า” วันที่ 15 กันยายนของทุกปี โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยได้พิจารณาตัดสินผลงานเป็นที่เรียบร้อย ซึ่งมีรายชื่อบุคคลสำคัญที่มีชื่อเสียงเข้ารับรางวัลราชมงคลสรรเสริญในปีนี้หลายท่านด้วยกัน แบ่งออกเป็น 3 ประเภทหลัก คือ ผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมกิตติมศักดิ์ ผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมประเภทบุคคลทั่วไป และผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมประเภทนักศึกษาสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมกิตติมศักดิ์ ที่เข้ารับรางวัลกิตติมศักดิ์ ทั้งหมด 23 ราย แบ่งออกเป็น 10 ด้านด้วยกัน (1) ด้านศาสนา ได้แก่ พระราชภาวนาวชิรากร (อินทร์ถวาย สันตุสสโก) และพระวชิรกิจโกศล (สุดใจ นิสฺโสโก) (2) ด้านศิลปะ สาขาศิลปะการแสดง ได้แก่ นางสาวสุณี ลิมป์ปิยพันธ์ และนายธงไชย แมคอินไตย์ (3) ด้านศิลปะ สาขาดุริยางคศิลป์ ได้แก่ นางมณฑา ศิลปรายะ (4) ด้านศิลปะ สาขาสถาปัตยกรรม ได้แก่ นายธานินทร์ ศรีเบญจรัตน์ (5) ด้านศิลปะ สาขาวรรณศิลป์ ได้แก่ นางกนกวลี กันไทยราษฎร์ (6) ด้านศิลปะ สาขาโบราณคดี ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี พิศภูมิวิถี (7) ด้านวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงวิทย์ เจริญกิจธนลาภ (8) ด้านวัฒนธรรม วัฒนธรรมทางภาษา ได้แก่ นางพนอ ธรรมเนียมอินทร์ และรองศาสตราจารย์ ดร.บุณยเสนอ ตรีวิเศษ (9) ด้านวัฒนธรรม ความรู้และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติ ได้แก่ นายกิตติพงศ์ ลิ่มสุวรรณโรจน์ และ (10) ด้านวัฒนธรรม การเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมและสร้างภูมิคุ้มกันสังคม ได้แก่ นายประกอบ รัตนพันธ์ พลตำรวจโทคำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ นายนิติชัย วิริยานนท์ นายแพทย์วิโรจน์ ตั้งเจริญดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนันทนา ชุมช่วย นายแพทย์ศราวุธ ธนเสรี ดร.ถวัลย์ เทียนทอง นายคำพัน อั่นลาวัน ดร.สมชัย ไทยสงวนวรกุล และนายวิลาศ เฉลยสัตย์

ผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมประเภทบุคคลทั่วไป ที่เข้ารับรางวัลมีจำนวน 13 รายชื่อ คือ (1) ด้านศาสนา ได้แก่ พระมหาเฉลิม ปิยทสฺสี (2) ด้านศิลปะ สาขาศิลปะการแสดง ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรางคณา วุฒิช่วย (3) ด้านศิลปะ สาขาดุริยางคศิลป์ ได้แก่ เรือโทหญิง เลี่ยมลักษณ์ สังจุ้ย (4) ด้านศิลปะ สาขาทัศนศิลป์ ได้แก่ รองศาสตราจารย์สุธี คุณาวิชยานนท์ (5) ด้านศิลปะ สาขาออกแบบ ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติกรณ์ นพอุดมพันธุ์ (6) ด้านศิลปะ สาขาวรรณศิลป์ ได้แก่ นายณรงค์ฤทธิ์ ยงจินดารัตน์ (7) ด้านศิลปะ สาขาหัตถศิลป์ ได้แก่ นายสรพล หรีรักษ์ (8) ด้านศิลปะ สาขาโบราณคดี ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.สำราญ ผลดี (9) ด้านวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ได้แก่ นายสุทรรศน์ จุนณศักดิ์ศรี (10) ด้านวัฒนธรรม กีฬาและนันทนาการ ได้แก่ นายสุรเชษฐ์ กาญจนสิทธิ์ (11) ด้านวัฒนธรรม วัฒนธรรมทางภาษา ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.วรวรรธน์ ศรียาภัย (12) ด้านวัฒนธรรม ความรู้และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติ ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาภัสรา กวีวังโส และ (13) ด้านวัฒนธรรม การเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมและสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม ได้แก่นางทิวทอง อ่อนบาง

และผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม นักศึกษาสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จำนวน 4 ราย (1) ด้านศิลปะ สาขาศิลปะการแสดง ได้แก่ นางสาวกัญญา ตู้พิจิตร์ (2) ด้านวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ได้แก่ นายมงคล คงสกูล (3) ด้านวัฒนธรรม วัฒนธรรมทางภาษา ได้แก่ นายปฏิพัทธิ์ อัคราพูนรัตน์ และ (4) ด้านวัฒนธรรม การเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมและสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม ได้แก่ นายภาคภูมิ ศรีจันทร์เพ็ชร

อธิการบดี มทร.ธัญบุรี ยังกล่าวอีกด้วยว่า รางวัลราชมงคลสรรเสริญในปีนี้มีความน่าสนใจ และถือเป็นการประกาศคุณงามความดี เพื่อที่จะเป็นต้นแบบอันสำคัญของสังคม และขอแสดงความยินดีกับผู้ที่จะเข้ารับรางวัลทุกท่านในครั้งนี้ ณ หอประชุมราชมงคลธัญบุรี จ.ปทุมธานี.