Tag Archives: เครื่องสลัดน้ำผักอินทรีย์ มทร.ธัญบุรี ลดการสูญเสีย

เครื่องสลัดน้ำผักอินทรีย์ มทร.ธัญบุรี ลดการสูญเสีย

ยุทธศาสตร์ในเรื่องเกษตรอาหาร เป็นอีกหนึ่งยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยที่ทาง ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.ธัญบุรี) ให้ความสำคัญในการขับเคลื่อนเพื่อตอบโจทย์ของทางภาครัฐในการเป็นศูนย์กลางการผลิตอาหารสู่การเป็นครัวโลกของประเทศไทย ขยายบทบาทสู่ภาคบริการ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าเกษตร มุ่งสู่ เกษตร 4.0 ภายใต้ Thailand 4.0 โครงการพัฒนาคลัสเตอร์เทคโนโลยีทางการเกษตร ที่ทาง มทร.ธัญบุรี ได้รับการสนับสนุนงบประมาณโดยสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เพื่อให้ภาคการเกษตรในปัจจุบันมีการนำนวัตกรรมเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในภาคการเกษตรมากขึ้น และยังเป็นการเพิ่มอาชีพให้กับเกษตรกร โดย “เครื่องสลัดน้ำผักอินทรีย์” เป็นเทคโนโลยีทางการเกษตรอีกหนึ่งชิ้นงาน คนหันมาดูแลสุขภาพรักและต้องการบริโภคอาหารที่ปลอดภัยสูง ผักอินทรีย์ เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ได้รับความนิยม เกษตรกรจึงได้หันมาปลูกผักอินทรีย์ จากรายเดี่ยวกลายเป็นวิสาหกิจชุมชน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มโน สุวรรณคำ ผู้อำนวยการกองกลาง และผู้ดูแลโครงการ เล่าว่า คลัสเตอร์เทคโนโลยีเกษตรอินทรีย์กาฬสินธุ์ เป็นการรวมตัวของเกษตรกรในการปลูกผักสลัดอินทรีย์เพื่อวางจำหน่ายในSupermarket พบว่า ผักสลัดที่ตัด ต้องนำมาล้าง มาตกแต่งใบ การล้างต้องเอาน้ำออกจากผักให้หมด เพื่อรักษาคุณภาพและอายุของผัก ลักษณะของผักสลัดนั้นมีซอก มีความหยิกงอ เกษตรกรต้องสลัดด้วยมือ โดยกว่าน้ำจะออกหมดใช้เวลานาน บางครั้งแรงงานคนทำไม่ไหว ไม่ทันเวลา …

Read More »