Tag Archives: สินค้าส่งออกสหรัฐฯ

สหรัฐฯ จัดไทยติด 1 ใน Watch List พร้อมยึดสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

Office of the United States Trade Representative (USTR) เผยรายงานประจำปี Special 301 Report (รายงานสรุปผลตรวจสอบความเหมาะสม และประสิทธิภาพของประเทศคู่ค้าสหรัฐฯ ในการให้ความคุ้มครองและบังคับใช้กฎหมายสิทธิทรัพย์สินทางปัญญา)   ระบุประเทศคู่ค้าของสหรัฐฯ ที่ต้องเฝ้าระวังในเรื่องของ การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา มีที่อยู่ด้วยกันทั้งหมด 32 ประเทศ โดยแบ่งออกเป็น Priority Watch List (กลุ่มที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ) และ Watch List (กลุ่มที่ต้องเฝ้าระวังรองลงมา)   สำหรับ Priority Watch List มีจำนวน 9 ประเทศ ได้แก่ Argentina, Chile, China, India, Indonesia, Russia, Saudi Arabia, Ukraine และ …

Read More »