Home / Tag Archives: สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา

Tag Archives: สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา

สมศ. ย้ำประเมินรอบ 4 โรงเรียนส่ง SAR ปี 61 ได้ พร้อมเตรียมปรับวิธีประเมิน หากสถานการณ์โควิดยังยืดเยื้อ

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา หรือ สมศ.กำหนดแนวทางให้สถานศึกษาที่ประสงค์ขอรับการประเมินภายนอกรอบสี่ สามารถใช้รายงานประเมินตนเองของปีการศึกษา 2561 ส่งไปยังต้นสังกัดผ่านทางระบบ Automated QA  หรือ AQA โดยระบบดังกล่าวเป็นการส่งรายงานการประเมินตนเองในรูปแบบออนไลน์ ช่วยลดความเสี่ยงการติดต่อและการสัมผัสระหว่างบุคคลในช่วงการระบาดของโรคโควิด–19 ที่กำลังทวีความรุนแรงในขณะนี้ นอกจากนี้ ยังเตรียมแนวทางการรับมือหากสถานการณ์การระบาดของโรคดังกล่าวยืดเยื้อ สมศ. จะปรับเปลี่ยนวิธีการประเมินให้เหมาะสม และนำเสนอต่อคณะกรรมการสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์และไม่กระทบต่อการทำงานของสถานศึกษา นางสาวขนิษฐา ตั้งวรสิทธิชัย รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา หรือ สมศ. กล่าวว่า ตามอำนาจหน้าที่ของ สมศ.ที่จะต้องดำเนินการประเมินคุณภาพภายนอก ซึ่งในการประเมินภายนอกรอบสี่ สมศ.ได้ดำเนินการตั้งแต่พ.ศ.2559 จนถึงปี 2563 ซึ่งเป็นปีสุดท้ายของการประเมินคุณภาพภายนอก แต่ขณะนี้ประเทศไทยเกิดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการประเมินคุณภาพภายนอก และสร้างความกังวลให้แก่สถานศึกษาหลายแห่งเพราะเกรงว่าจะส่งรายงานการประเมินตนเองไปยังหน่วยงานต้นสังกัดไม่ทันระยะเวลาที่กำหนด เนื่องจากยังอยู่ระหว่างการสรุปรายงานการประเมินตนเองของปีการศึกษา 2562 และกังวลว่า หน่วยงานต้นสังกัดอาจจะส่งรายงานมายังสมศ.ไม่ทันภายในวันที่ 30 เมษายน 2563 ซึ่งเป็นช่วงสุดท้ายของการส่งรายงานการประเมินตนเอง ในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ เพื่อไม่ให้เกิดความเสี่ยงกับบุคลกรทางการศึกษา สมศ.จึงได้มีการหารือไปยังหน่วยงานต้นสังกัดของสถานศึกษา เพื่อหาแนวทางในการแก้ไข โดยได้ข้อสรุปว่า สถานศึกษาใดที่สรุปรายงานการประเมินตนเองประจำปีการศึกษา 2562 ยังไม่แล้วเสร็จ สามารถนำรายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561 ส่งไปยังหน่วยงานต้นสังกัดได้ โดยเป็นการส่งไฟล์ข้อมูลผ่านทางระบบ Automated QA  หรือ AQA โดยระบบดังกล่าวเป็นการส่งรายงานการประเมินตนเองในรูปแบบออนไลน์ ซึ่งจะช่วยลดการสัมผัสและติดต่อระหว่างบุคคล พร้อมทั้งช่วยลดการเดินทาง ตลอดจนช่วยลดความเสี่ยงการแพร่กระจายของไวรัสโควิด-19 ดังนั้นทางสถานศึกษา และครูผู้สอนจึงไม่ต้องกังวลว่าการระบาดของโรคดังกล่าว จะส่งผลกระทบต่อการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ เพราะหากสถานศึกษามีสรุปรายงานการประเมินตนเองของปีการศึกษา 2561 สามารถส่งไฟล์ให้หน่วยงานต้นสังกัดได้ทันที นางสาวขนิษฐา กล่าวต่อว่า สำหรับรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาที่ส่งเข้ามาแล้วจำนวนกว่า 2,500 แห่ง ขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการวิเคราะห์รายงานการประเมินตนเองเบื้องต้นผ่านระบบ AQA ของผู้ประเมินภายนอก โดยในช่วงเปิดภาคการศึกษา สมศ. อาจปรับเปลี่ยนวิธีการประเมินให้เหมาะสม โดยจะมีการนำเสนอต่อคณะกรรมการสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา เพื่อให้สามารถปรับวิธีการประเมินให้สอดคล้องกับสถานการณ์ …

Read More »

“สมศ.” กับระบบ “AQA” การันตีจากสถานศึกษาผู้ใช้จริงลดภาระเอกสาร พร้อมบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต้นสังกัด

การยกระดับมาตรฐานการศึกษาของประเทศ โดยมีสิ่งหนึ่งที่ยังเป็นเรื่องสำคัญคือการลดภาระงานด้านเอกสาร เพราะหลายต่อหลายครั้งที่ภาระงานต่างๆ ถือว่าเป็นอุปสรรคสำหรับการถ่ายทอดวิชา ความรู้ให้แก่ลูกศิษย์ ดังนั้นหน่วยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจึงพยายามหาแนวทางเข้ามาช่วยเหลือและลดภาระให้แก่ครูผู้สอน เพราะในแต่ละภาคการศึกษา นอกจากเอกสารสำหรับการเรียนการสอนแล้ว สถานศึกษาและครูผู้สอนยังต้องทำเอกสารประกอบการประเมิน หรือการตรวจเยี่ยมอีกมากมาย เหล่านี้กลายเป็นภาระอย่างเลี่ยงไมได้ ดังนั้นเพื่อเป็นการช่วยเหลือและลดภาระด้านเอกสารของสถานศึกษา สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา หรือ สมศ. หน่วยงานที่ดูแลเรื่องระบบการประเมินคุณภาพการศึกษา ซึ่งมีบทบาทสำคัญที่จะช่วยผลักดันระบบการศึกษาให้ดีขึ้น จึงได้มีตัวช่วยเพื่อทำให้งานประเมินมีประสิทธิภาพ และง่ายขึ้นโดยการใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่า Automated QA (AQA) หรือระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก โดยระบบดังกล่าวเป็นระบบที่ช่วยให้การรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ง่ายต่อการดำเนินงานมากยิ่งขึ้น นางสาวขนิษฐา ตั้งวรสิทธิชัย รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา หรือสมศ. กล่าวว่า สมศ. มีความตั้งในที่จะลดภาระงานด้านเอกสารให้แก่สถานศึกษา และครูผู้สอนทั่วประเทศ เพื่อให้ครูผู้สอนได้ใช้เวลาในการสอนได้อย่างเต็มที่ ดังนั้นจึงได้นำเอาระบบ Automated QA หรือ AQA มาใช้ เพื่อเป็นการสนับสนุนการประเมินคุณภาพภายนอก ลดภาระงานเอกสารของสถานศึกษา  และเป็นการบูรณาการด้านการประเมินคุณภาพการศึกษาระหว่างสมศ. และต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กำกับดูแล  อีกทั้งการพัฒนาระบบดังกล่าวขึ้นมานั้นจะช่วยให้การดำเนินงานและการบริหารจัดการให้มีความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สถานศึกษาสามารถจัดทำรายงาน …

Read More »

“สมศ.”เปิดเวทีฟังข้อเสนอพัฒนากรอบการประเมินฯ รอบห้า ต่อยอด “กัลยาณมิตรประเมิน” เพื่อสะท้อนผลสู่การพัฒนาสถานศึกษาต่อไป

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา หรือ สมศ. เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้ง 4 ภูมิภาคทั่วประเทศ เพื่อพัฒนากรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบห้า โดยมีการรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งการศึกษาปฐมวัย การศึกษาขั้นพื้นฐาน และการอาชีวศึกษา โดยความคิดเห็นส่วนใหญ่ต้องการให้การประเมินคุณภาพภายนอกมีความยืดหยุ่น  เหมาะสมกับสภาพความเป็นจริงของการศึกษา สถานศึกษาทุกแห่งควรได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก 1 ครั้งในทุก  5 ปี นอกจากนี้เสนอแนวคิดให้คงความเป็น “กัลยาณมิตร” ที่เน้นการพัฒนาสถานศึกษาและผู้เรียนเป็นหลัก อย่างไรก็ตาม สมศ.จะสรุปผลการรับฟังที่ได้รับ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะกรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาด้านการอาชีวศึกษา เพื่อการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพภายนอกรอบห้าต่อไป โดยสมศ.จะจัดให้มีประชาพิจารณ์อีกครั้งภายหลังจากได้กรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบห้าแล้ว นางสาวขนิษฐา ตั้งวรสิทธิชัย รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาหรือสมศ. กล่าวว่า สมศ.ได้เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั่วประเทศทั้ง 4 ภูมิภาค ได้แก่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ และภาคกลาง  เพื่อพัฒนากรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบห้า ทั้งการศึกษาปฐมวัย การศึกษาขั้นพื้นฐาน และการอาชีวศึกษา ทั้งนี้จากการสรุปความคิดเห็นจากผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย กับการพัฒนากรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบห้า พบว่า ส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการประเมินคุณภาพภายนอกว่าควรสอดคล้องกับมาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน โดยเน้นการประเมินเพื่อพัฒนาและรักษาคุณภาพการจัดการศึกษา และประเมินจากหลักฐานเชิงประจักษ์ ผ่านสมรรถนะของผู้เรียนเป็นหลักมากกว่าการประเมินผ่านเอกสาร โดยแนวทางดังกล่าวถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของระบบการประเมินภายนอก ซึ่งเป็นแนวทางที่ …

Read More »

สมศ. เตรียมความพร้อมขั้นปฐมวัยภาคอีสาน

นางสาวขนิษฐา ตั้งวรสิทธิชัย รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (คนที่ 2 จากซ้าย)  เปิดงานเสวนา “แนวทางการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา” เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก ให้กับบุคลากรด้านการศึกษาปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็ก และสถานรับเลี้ยงเด็กให้กับผู้แทนการจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยในพื้นที่ จังหวัดกาฬสินธุ์ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ขอนแก่น โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด จังหวัดขอนแก่น

Read More »