Tag Archives: สหรัฐฯขาดแคลนตลาดแรงงาน

เศรษฐกิจสหรัฐฯ เติบโตรวดเร็ว จนต้องเร่งรับแรงงานอย่างต่อเนื่อง

เรียกได้ว่าเป็นช่วงขาขึ้นของ สหรัฐ เลยก็ว่าได้ เพราะ เศรษฐกิจสหรัฐฯ ได้เติบโตอย่างรวดเร็วในอัตรา 6.4% ในไตรมาสแรก (ถือเป็นการเติบโตที่เร็วที่สุดเป็น อันดับ 2 นับตั้งแต่ไตรมาสที่ 3 ของปี 2546)   ทางกระทรวงพาณิชยสหรัฐฯ ยังได้รายงานระดับรายได้ครอบครัวในสหรัฐฯ (U.S. Household Income) ในช่วงเดือนมีนาคม 2564 มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นสูงถึงร้อยละ 21.1 (ซึ่งเป็นอัตราการขยายตัวที่เพิ่มขึ้น สูงที่สุดนับตั้งแตที่เริ่มมีการเก็บขอมูลสถิติในป 2502 อีกด้วย)   และครัวเรือนมีเงินออมมากขึ้นประมาณ 2.3 ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งการเติบโตในไตรมาสล่าสุดนี้ มีแนวโน้มขยายตัวถึงสองเท่า รวมถึง การใช้จ่ายภาคประชาชน (Consumer Spending) ก็มีแนวโนมปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.2   ซึ่งปัจจัยสำคัญ มาจากประชาชนชาวอเมริกัน ได้รับการฉีดวัคซีนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมาตรการต่าง ๆ จากภาครัฐที่ได้ยกเลิก และผ่อนปรนมากขึ้น ส่งผลให้คนกล้าออกมาจับจ่ายใช้สอยกันมากขึ้น …

Read More »