Home / Tag Archives: สมบุญ ฟูศรีบุญ วรวัจน์ เจริญชัยพงศ์ NSI นำสินประกันภัย

Tag Archives: สมบุญ ฟูศรีบุญ วรวัจน์ เจริญชัยพงศ์ NSI นำสินประกันภัย

NSI นำสินประกันภัย ยกเครื่องแบรนด์ใหม่สู่ทศวรรษที่ 8

เป็นอีกหนึ่งแบรนด์เก่าแก่ที่อยู่ในธุรกิจประกันวินาศภัยมายาวนานถึง 71 ปี สำหรับบริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน) แน่นอนว่า ในยุคที่โลกธุรกิจเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จากทั้งเทคโนโลยีและพฤติกรรมผู้บริโภค ทำให้บริษัทเก่าแก่แห่งนี้ ประกาศยกเครื่อง “รีแบรนด์” ครั้งใหญ่ เพื่อให้สอดคล้องกับโลกธุรกิจในปัจจุบัน  กรรมการรองกรรมการผู้อำนวยการ ให้เหตุผลในการรีแบรนด์ในครั้งนี้ เป็นเพราะ “นำสินประกันภัย” เป็นแบรนด์ที่มีอายุยาวนานถึง71 ปี แม้จะเติบโตมาอย่างมั่นคงมาอย่างต่อเนื่อง แต่เมื่อโลกกำลังก้าวเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล โครงสร้างและวิธีการบริโภคของลูกค้าก็มีความซับซ้อนและมีพฤติกรรมการเลือกใช้บริการที่เปลี่ยนแปลงไป NSI นำสินประกันภัย จึงมีความจำเป็นต้องปรับตัวเปลี่ยนไปตามเทรนด์ของ Digital Transformation หรือการเปลี่ยนแปลงธุรกิจโดยใช้ดิจิทัลมาเป็นหัวใจในการดำเนินงาน ต้องสร้างความแตกต่างของแบรนด์นำสินประกันภัยให้ต่างไปจากยุคเก่า โดยต้องรีแบรนด์แบบยกเครื่องทั้งองค์กร โดยเริ่มตั้งแต่การกำหนดวิสัยทัศน์ใหม่ของแบรนด์ “นำสิน” โดยจะเน้นที่คุณค่าของการเป็น Better Partner Better Togetherที่ชัดเจนขึ้นคือการเป็นสมาร์ทพาร์ทเนอร์ที่จะต้องร่วมคิดร่วมทำ ร่วมสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และการบริการที่ตอบโจทย์ทั้งในส่วนคู่ค้าและลูกค้า เพื่อที่จะทำให้ธุรกิจและการดำเนินชีวิตของทุกคนก้าวหน้าก้าวไกลไปด้วยกัน “สิ่งแรกของการเปลี่ยนที่เห็นชัดเจนก่อนเลยคือการเปลี่ยนตราสัญลักษณ์หรือโลโก้ ที่ทันสมัยและสดใสขึ้น เพราะถือว่าเป็นหน้าต่างที่คนจะมองเห็นถึงภาพลักษณ์ของนำสินเป็นอันดับแรก” วรวัจน์ อธิบายว่า ตราสัญลักษณ์ใหม่ พัฒนามาจากลักษณะของ “โล่” เรียกว่า …

Read More »