Tag Archives: สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

IRPC สภาอุตสาหกรรมฯ ร่วมส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ในภาคอุตสาหกรรม

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน ) หรือ IRPC และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการขยายผลการส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรในภาคอุตสาหกรรม พร้อมลดการปล่อย คาร์บอนไดออกไซด์ หวังร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรักษาสิ่งแวดล้อม และขับเคลื่อนประเทศไทย ลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  โดยมี คุณสมชาย หวังวัฒนาพาณิช รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย งานสถาบันน้ำและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน และ คุณเกียรติชาย ไมตรีวงษ์ ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) (อบก.) เป็นประธานในงาน  ณ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โครงการดังกล่าวเป็นการขยายผลให้เกิดการคำนวณค่าคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรในภาคอุตสาหกรรมมากยิ่งขึ้นโดยเป็นความร่วมมือของ สายงานปฏิบัติการผลิตการกลั่น ฝ่ายโรงไฟฟ้าและยูทิลิตี้ และฝ่ายบริหารคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม และบริหารเขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซี ในการเข้าร่วมเป็นองค์กรนำร่องของโครงการฯ  ร่วมกับองค์กรต่าง ๆ ทั้งหมด 29 องค์กร เพื่อขอการรับรองการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร (Carbon Footprint for  Organization : CFO) จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) …

Read More »

‘นวัตกรรม’ จุดท้าทายองค์กรยุคดิจิทัล : PRODUCT INNOVATION AWARDS 2020

คุณสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ให้มุมมองแนวคิดการพัฒนาและจัดจำหน่ายสินค้าที่มีนวัตกรรม เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่ ว่าภาคธุรกิจต้องมีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตให้ดีขึ้น จะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการ ปรับเปลี่ยนสู่สินค้าเชิงนวัตกรรมมากขึ้น

Read More »

กลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติกฯ จับมือสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องดื่มไทย เสนอเร่งแก้กฎหมายอนุญาตใช้บรรจุภัณฑ์จากพลาสติกรีไซเคิลเพื่อลดปริมาณพลาสติกเกิดใหม่

ผู้แทนกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องดื่มไทย เข้าพบ นพ.ม.ล.สมชาย จักรพันธุ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข– เพื่อหารือแนวทางในการร่วมผลักดันปรับปรุงกฏหมาย เพื่อเปิดโอกาสให้มีการนำพลาสติกรีไซเคิล Recycled PET (rPET) มาใช้ในบรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มได้ พร้อมเผยผลวิจัยโดยสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่พบว่าประเทศไทยสามารถดำเนินการในเรื่องดังกล่าวได้ หากใช้แนวทางการประเมินความปลอดภัยที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล เช่น แนวทางของสหรัฐอเมริกาหรือสหภาพยุโรป ร่วมกับการมีกฎหมายกำหนดให้ผู้ผลิตต้องผ่านการทดสอบเพื่อพิสูจน์ว่า กระบวนการผลิตสามารถขจัดสิ่งปนเปื้อนต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทางกลุ่มฯ เชื่อมั่นว่าแนวทางดังกล่าวจะช่วยลดการใช้พลาสติกเกิดใหม่ ส่งเสริมการรีไซเคิล และแก้ไขปัญหาขยะพลาสติกได้อย่างยั่งยืน  จากการที่สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องดื่มไทยได้ขานรับหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อลดปัญหาขยะพลาสติกสู่สิ่งแวดล้อม โดยมีแนวทางในการส่งเสริมให้มีการใช้บรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มที่ผลิตจากพลาสติกรีไซเคิล แต่ในปัจจุบันยังไม่สามารถทำได้เนื่องจากมีข้อห้ามตามกฎหมายนั้น นายวีระ อัครพุทธิพร อุปนายก และ ประธานกรรมการบริหาร สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องดื่มไทย ได้เปิดเผยว่า “จากการทำงานในช่วงที่ผ่านมา สมาคมฯ พบว่าผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจำนวนหนึ่งยังไม่มั่นใจถึงผลกระทบด้านความปลอดภัยของผู้บริโภค สืบเนื่องจากประเทศไทยยังไม่มีการคัดแยกวัสดุรีไซเคิลออกจากขยะทั่วไปอย่างเป็นระบบ และผู้บริโภคส่วนหนึ่งนำเอาขวดเครื่องดื่มที่ใช้แล้วไปบรรจุผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่อาหาร (Non-food products)  ทำให้เกิดข้อกังวลว่าจะเกิดการปนเปื้อนที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพได้ ฉะนั้น สมาคมฯ จึงสนับสนุนให้สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ทำการศึกษาวิจัยเพื่อประเมินความปลอดภัยในเรื่องนี้  ซึ่งน่ายินดีที่ผลการวิจัยบ่งชี้ว่าพฤติกรรมการใช้ขวด PET …

Read More »