Tag Archives: วีระพงศ์ มาลัย

มทร.ธัญบุรี จับมือ สสว. พาผู้ประกอบการเข้าสู่โลก E-Commerce

มทร.ธัญบุรี และ สสว. ร่วมมือกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจผ่านตลาดออนไลน์ ภายใต้ ‘โครงการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการออนไลน์ด้วย Digital Marketing’ จัด กิจกรรมอบรมหัวข้อ Advanced Online Advertising มีขึ้นเพื่อให้ผู้ประกอบการเข้าใจโฆษณาและเข้าถึงลูกค้าบนโลกออนไลน์ ยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการไทย ให้มีศักยภาพในการแข่งขันในตลาดออนไลน์ในระดับสากล

Read More »