Tag Archives: วิสาหกิจชุมชนศูนย์ส่งเสริมและผลิตเมล็ดข้าวชุมชน

สสว.จับมือ มทร.ธัญบุรี ยกระดับเทคโนโลยีข้าวอินทรีย์ศรีสะเกษ

สสว. ร่วมกับ มทร.ธัญบุรี พัฒนาศักยภาพเครือข่ายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรอย่างต่อเนื่อง เปิดเวทีแรกวิสาหกิจชุมชนศูนย์ส่งเสริมและผลิตเมล็ดข้าวชุมชน ต.ผักไหม อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ ยกระดับเทคโนโลยีข้าวอินทรีย์ศรีสะเกษ ภายใต้โครงการสนับสนุน SME ปี 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มโน สุวรรณคำ ผู้อำนวยการกองกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) ผู้รับผิดชอบกิจกรรม เผยว่า ทาง มทร.ธัญบุรี ได้รับมอบหมายจาก สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ให้ดำเนินการกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร ภายใต้โครงการสนับสนุน SME ปี 2563 ดำเนินการรวมกลุ่มผู้ประกอบการแบบองค์รวม ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ เพื่อให้เกิดความร่วมมือและเชื่อมโยงอย่างเข้มแข็ง สามารถพึ่งพากันภายในกลุ่ม เกิดเป็นความยั่งยืน เน้นการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้เพื่อยกระดับการผลิต การลดต้นทุน การปรับปรุงคุณภาพ พัฒนาศักยภาพของผู้ให้บริการเครือข่าย (Service Provider: SP) และผู้ประสานงานเครือข่าย (Cluster Development Agent: CDA) …

Read More »