Tag Archives: มทร.ธัญบุรี ประสบผลสำเร็จ ต่อยอดงานวิจัย “ทะเลไทยไร้ขยะ” สร้างรายได้ชุมชนทะลุเป้าในปีแรก

มทร.ธัญบุรี ประสบผลสำเร็จ ต่อยอดงานวิจัย “ทะเลไทยไร้ขยะ” สร้างรายได้ชุมชนทะลุเป้าในปีแรก

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) ได้รับการสนับสนุนงบประมาณการวิจัย “ทะเลไทยไร้ขยะ” แผนงานวิจัย นวัตกรรมเพื่อการจัดการขยะประเภทหลักในพื้นที่ จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในเฟสที่ 2 ปี 2564 โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นแม่ข่ายผู้อำนวยการแผนงานวิจัยทั้งประเทศ ซึ่งโครงการนี้ มทร.ธัญบุรี ได้นำองค์ความรู้จากงานวิจัยไปถ่ายทอดเทคโนโลยีสร้างรายได้ให้กับชุมชนเป้าหมายที่มีปัญหาเรื่องขยะพลาสติกทะเลที่ไม่สามารถนำไปรีไซเคิลได้ จำนวน 2 แห่ง คือ ชุมชนบ้านขุนสมุทรจีน ตำบลแหลมฟ้าผ่า อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ โดยนายวิษณุ เข่งสมุทร ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9 บ้านขุนสมุทรจีน เป็นผู้นำชุมชน และชุมชนบ้านอำเภอ ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยนายอนุสรณ์ สายนภา ประธานวิสาหกิจชุมชน “กลุ่มเปลี่ยนขยะให้เป็นประโยชน์ รักษ์ทะเลเสน่ห์บ้านอำเภอ” ดร.ประชุม คำพุฒ หัวหน้าหน่วยวิจัยวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผู้วิจัยนวัตกรรมอัพไซคลิ่งจากขยะทะเล และผู้เป็นพี่เลี้ยงในการส่งเสริมการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนจากขยะทะเลในพื้นที่ เล่าว่า เป้าหมายสูงสุดของการวิจัยครั้งนี้ คือ สามารถส่งเสริมให้ชุมชนในพื้นที่ชายทะเลที่มีปัญหาขยะทะเลสามารถสร้างรายได้จากการเพิ่มมูลค่าขยะทะเลเป็นผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้างประเภทต่าง ๆ ได้ …

Read More »