Tag Archives: พันธบัตรรัฐบาล

ภาพ Inverted Yield Curve เริ่มชัดเจน!! การบังคับขายสินทรัพย์ราคาถูกของทั่วโลก กำลังจะเกิดขึ้นรึเปล่า?

สหรัฐเผชิญแรงกดดันจากเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากการเสื่อมค่าของเงินอย่างรุนแรงผ่านปริมาณเงินที่ถูกพิมพ์ออกมาตลอด 2 ปีในช่วงวิกฤตโรคระบาด เพื่อหล่อเลี้ยงระบบเศรษฐกิจที่ต้องใช้คำว่าพังเป็นที่เรียบร้อยไปแล้วให้ยังพอมีลมหายจายต่อไปได้อีกชั่วครู่ชั่วยาม เหตุผลที่เป็นการหล่อเลี้ยงแบบชั่วครู่ชั่วยามก็ดูได้จากนโยบายการเงินการคลังของหสรัฐ อย่างในกรณีของการคลังเงินเหล่านั้นเป็นการใช้จ่ายแล้วจบไม่ได้นำไปต่อยอดลงทุนสร้างธุรกิจและเศรษฐกิจใด ๆ หรือไม่ก็นำไปเก็งกำไรในตลาดเงินตลาดทุน (ไม่ได้ก่อเกิดประโยชน์ให้กับเศรษฐกิจแท้จริง) บวกกับนโยบายการเงินผ่านการกู้เงินอย่างต่อเนื่องผ่านการออกพันธบัตรรัฐบาลของสหรัฐบนต้นทุนดอกเบี้ยที่ต่ำเพื่อมาจ่ายหนี้เก่าของรัฐบาลกลาง แต่การเติบโตของเศรษฐกิจที่ค่อนข้างต่ำ และการเติบโตต่ำซึ่งหมายถึงรายได้ที่น้อยลงนี้ก็มีคำถามที่ตามมาคือถ้าวันหนึ่งดอกเบี้ยขึ้นรุนแรงจะเกิดอะไรขึ้นกลับสหรัฐ เพราะเมื่อไรที่อัตราดอกเบี้ยยืนเหนืออัตราการเติบโตนั่นหมายถึงพวกเขาจะไม่มีเงินจ่ายดอกเบี้ยแล้วใช่รึเปล่า?

Read More »