Tag Archives: พลาสติกชีวภาพ

รัฐบาล ‘อินเดีย’ สั่งแบนพลาสติกใช้แล้วทิ้ง โอกาสทองผู้ประกอบการไทยรุกธุรกิจบรรจุภัณฑ์ทดแทน

รัฐบาล ‘อินเดีย’ สั่งแบนพลาสติกใช้แล้วทิ้ง โอกาสทองผู้ประกอบการไทยรุกธุรกิจบรรจุภัณฑ์ทดแทน

Read More »