Tag Archives: ผ้าขาวม้ารัก(ษ์)โลก

‘ผ้าขาวม้าท้องถิ่นหัตถศิลป์ไทย’ เส้นทางสู่ความยั่งยืนของเศรษฐกิจไทย

บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด ริเริ่ม ‘โครงการผ้าขาวม้าท้องถิ่นหัตถศิลป์ไทย’ เพื่อยกระดับผ้าขาวม้าทอมือให้เป็นที่ยอมรับมากขึ้น และสร้างความตระหนักถึงความหลากหลายและประโยชน์ใช้สอยของผ้าขาวม้าให้ตรงกับความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคยุคใหม่ เพื่อเพิ่มรายได้ให้ชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป

Read More »