Tag Archives: ผ้าขาวม้าท้องถิ่นหัตถศิลป์ไทย

“โครงการผ้าขาวม้าท้องถิ่นหัตถศิลป์ไทย” เบื้องหลังหัวใจเศรษฐกิจฐานราก

หากจะพูดถึงโครงการที่ถูกจัดตั้งและสร้างมาเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจในชนบท ซึ่งถือเป็นรากฐานของสังคมไทยที่ประสบความสำเร็จที่สุดโครงการหนึ่ง ชื่อของ โครงการ “ผ้าขาวม้าท้องถิ่นหัตถศิลป์ไทย” ต้องได้รับการพูดถึง

Read More »

‘ผ้าขาวม้าท้องถิ่นหัตถศิลป์ไทย’ เส้นทางสู่ความยั่งยืนของเศรษฐกิจไทย

บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด ริเริ่ม ‘โครงการผ้าขาวม้าท้องถิ่นหัตถศิลป์ไทย’ เพื่อยกระดับผ้าขาวม้าทอมือให้เป็นที่ยอมรับมากขึ้น และสร้างความตระหนักถึงความหลากหลายและประโยชน์ใช้สอยของผ้าขาวม้าให้ตรงกับความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคยุคใหม่ เพื่อเพิ่มรายได้ให้ชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป

Read More »