Tag Archives: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

มทร.ธัญบุรี จับมือ แอร์เอเชีย เสริมประสบการณ์วิชาชีพ นศ.สาขาอุตสาหกรรมการบริการการบิน คณะศิลปศาสตร์

คณะศิลปศาสตร์ มทร.ธัญบุรี จับมือ แอร์เอเชีย จัดโครงการ “Fly with LA by RMUTT” เปิดประสบการณ์วิชาชีพด้านการบิน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) กล่าวว่า หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบิน เป็นหลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ที่เน้นการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพ เพื่อรองรับนโยบายอุตสาหกรรมอนาคต (New S-Curve) ที่เป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคตของประเทศ นักศึกษาที่เข้าศึกษาสาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการการบิน คณะศิลป มทร.ธัญบุรี นอกจากเรียนรู้ทฤษฎีในชั้นเรียนแล้ว นักศึกษายังได้รับการเสริมความรู้ด้านภาษาจีน ภาษาอังกฤษ ทักษะคอมพิวเตอร์ และมทร.ธัญบุรี ยังมีความร่วมมือกับ สายการบินแอร์เอเชีย ซึ่งเป็นสายการบินที่ได้รับรางวัลสายการบินราคาประหยัดที่ดีที่สุดในโลก ในการช่วยเสริมสมรรถนะที่จำเป็นต่างๆ ในสายงานการบริการการบิน โดยได้ผนึกกำลังกันจัดโครงการ “Fly with LA by RMUTT” เปิดประสบการณ์วิชาชีพด้านการบิน ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 2-3 กว่า 60 คน …

Read More »

มทร.ธัญบุรี ปั้นนักกีฬาบอร์ดเกม สร้างสนุกควบคู่วิชาการ

มทร.ธัญบุรี เปิดศูนย์บอร์ดเกมฯ เพื่อใช้ในการเรียนการสอน และปั้นนักกีฬาบอร์ดเกม สร้างความสนุก ดึงความสนใจนักศึกษาควบคู่วิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) เผยว่า จากที่มหาวิทยาลัยได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ Workshop on Board Game Learning Pedagogical and Design ณ ประเทศไต้หวัน จัดขึ้นโดย National Pingtung University ซึ่งเป็นโครงการเกี่ยวกับการออกแบบบอร์ดเกม (Board Game) เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน เสริมสร้างการเรียนรู้และนำบอร์ดเกมมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยหลังจากจบโครงการดังกล่าว นักศึกษาของมหาวิทยาลัยได้นำความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้และเผยแพร่ให้แก่โรงเรียนโดยรอบในพื้นที่ใกล้เคียง ซึ่งนำร่องที่โรงเรียนวัดทศทิศ อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี เป็นแห่งแรก มทร.ธัญบุรี จึงได้จัดตั้งชมรมบอร์ดเกมขึ้น จากความร่วมมือกันของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย เช่น คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะศิลปศาสตร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงนักศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกฝนและพัฒนานักกีฬาบอร์ดเกมที่มีคุณภาพ สามารถนำความรู้ทางด้านวิชาการมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนภายในมหาวิทยาลัย รวมถึงเผยแพร่ให้กับสถาบันและหน่วยงานอื่น ที่สนใจ …

Read More »

9 ราชมงคล ลงนาม MOU “ระบบคลังหน่วยกิตดิจิทัล” หนุนเรียนรู้ตลอดชีวิต

กลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่งทั่วประเทศ ลงนามความร่วมมือการใช้ระบบคลังหน่วยกิตดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ณ ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์ มทร.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี โดยมี ดร.สุภัทร จำปาทอง เลขาธิการสภาการศึกษา ร่วมเป็นสักขีพยานและปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ      “เปิดโอกาสสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต” ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) เผยว่า การจัดการศึกษาเพื่อขจัดความเหลื่อมล้ำได้รับการกล่าวถึงไม่เพียงเฉพาะในประเทศไทย แต่มีการกล่าวถึงในระดับนานาชาติ และมีการทำสัญญาประชาคมโลกในเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ 2573 ในการกำหนดทิศทางการพัฒนาของโลกในช่วง 15 ปีต่อจากนี้ ซึ่งเป้าหมายที่ 4 เป็นเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษากำหนดไว้ว่า การสร้างหลักประกันว่าทุกคนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่งกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี    ราชมงคล มีการดำเนินงานกันเป็นเครือข่าย กระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ การได้พัฒนาการจัดการศึกษาในระบบคลังหน่วยกิต และมีการพัฒนาระบบคลังหน่วยกิตดิจิทัล (Digital Credit Bank System: DCBS) เพื่อรองรับการดำเนินงานร่วมกัน จึงเป็นอัตลักษณ์หนึ่งที่สะท้อนความเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี    ราชมงคล ทั้งในด้านการจัดการศึกษา การตอบสนองความต้องการภาคอุตสาหกรรมและตลาดแรงงาน และการแสดงความเข้มแข็งทางด้านเทคโนโลยี …

Read More »

สสว. และ มทร.ธัญบุรี ต่อยอด SME ขั้นกลางและเชิงลึก ปลุกความสำเร็จแบบมือโปร เตรียมพร้อมสู่สากลบนตลาดออนไลน์

นายวีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดเผยว่า สสว. ได้บูรณาการความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) ในการผลักดันผู้ประกอบการในเขตพื้นที่ภาคกรุงเทพและภาคกลาง จำนวน 12 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ พระนครศรีอยุธยา สิงห์บุรี อ่างทอง ชัยนาท สระบุรี ลพบุรี นครปฐม และสุพรรณบุรี ให้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจผ่านตลาดออนไลน์ ในโครงการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการออนไลน์ด้วย Digital Marketing ซึ่งได้รวม SME ในเขตพื้นที่กรุงเทพและภาคกลางตอนบน จำนวนกว่า 2,000 ราย เข้าสู่ตลาดออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซชื่อดังทั้งของไทยและสากล ผอ.สสว. กล่าวว่า โครงการดังกล่าว ดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปีนี้ก้าวเข้าสู่ปีที่ 4 ภายใต้แนวคิด Digital to Global ซึ่งเป็นนโยบายในการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนา SME ไปสู่การเป็น Modernization …

Read More »