Home / HAPPENING / มทร.ธัญบุรี ปั้นนักกีฬาบอร์ดเกม สร้างสนุกควบคู่วิชาการ

มทร.ธัญบุรี ปั้นนักกีฬาบอร์ดเกม สร้างสนุกควบคู่วิชาการ

มทร.ธัญบุรี เปิดศูนย์บอร์ดเกมฯ เพื่อใช้ในการเรียนการสอน และปั้นนักกีฬาบอร์ดเกม สร้างความสนุก ดึงความสนใจนักศึกษาควบคู่วิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) เผยว่า จากที่มหาวิทยาลัยได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ Workshop on Board Game Learning Pedagogical and Design ณ ประเทศไต้หวัน จัดขึ้นโดย National Pingtung University ซึ่งเป็นโครงการเกี่ยวกับการออกแบบบอร์ดเกม (Board Game) เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน เสริมสร้างการเรียนรู้และนำบอร์ดเกมมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยหลังจากจบโครงการดังกล่าว นักศึกษาของมหาวิทยาลัยได้นำความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้และเผยแพร่ให้แก่โรงเรียนโดยรอบในพื้นที่ใกล้เคียง ซึ่งนำร่องที่โรงเรียนวัดทศทิศ อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี เป็นแห่งแรก

มทร.ธัญบุรี จึงได้จัดตั้งชมรมบอร์ดเกมขึ้น จากความร่วมมือกันของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย เช่น คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะศิลปศาสตร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงนักศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกฝนและพัฒนานักกีฬาบอร์ดเกมที่มีคุณภาพ สามารถนำความรู้ทางด้านวิชาการมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนภายในมหาวิทยาลัย รวมถึงเผยแพร่ให้กับสถาบันและหน่วยงานอื่น ที่สนใจ และได้ทำการเปิด “ศูนย์บอร์ดเกมแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี” ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 1 มทร.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี อย่างเป็นทางการ

อธิการบดี มทร.ธัญบุรี กล่าวอีกด้วยว่า ศูนย์บอร์ดเกมแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีที่เกิดขึ้นนี้ จะสามารถปั้นนักกีฬาบอร์ดเกม และสร้างความสนุก ดึงความสนใจของนักศึกษาควบคู่วิชาการให้เกิดขึ้นได้ ซึ่งถือเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่สนับสนุนนักศึกษาให้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ สอดคล้องกับเทคโนโลยีในปัจจุบัน และขยายผลเชิงรุกไปยังโรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มทร.ธัญบุรี ต่อไป

ด้าน นางอารี เสาร์บดีรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทศทิศ กล่าวว่า ทางโรงเรียนได้รับความร่วมมือที่ดีจาก มทร.ธัญบุรี ในการไปอบรมความรู้ให้กับคณาจารย์เพื่อการสร้างสรรค์และพัฒนาชิ้นงานเพื่อให้เกิดบอร์ดเกม สามารถร่วมออกแบบและจุดประกายให้เกิดสื่อการเรียนรู้ ที่กระตุ้นความสนใจของผู้เรียนและให้ความสนุกไปพร้อมกับวิชาการได้อย่างลงตัว ขณะเดียวยังช่วยเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างกันได้ทั้งในส่วนของผู้ผลิต ผู้เล่น รวมถึงผู้ชม และมองว่าประโยชน์จากบอร์ดเกมมีหลายข้อ โดยเฉพาะการวางแผน การคิดคำนวณ การตัดสินใจ และการสร้างความสัมพันธ์ให้เกิดขึ้นได้

ขณะที่ นายชยากร จีนประชา นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ในฐานะประธานชมรมบอร์ดเกม มทร.ธัญบุรี กล่าวว่าจากการไปเวิร์กชอปที่ประเทศไต้หวัน ได้นำความรู้มาใช้ประโยชน์และต่อยอดหลายด้าน รวมถึงการรวมตัวกันเพื่อก่อตั้งชมรมบอร์ดเกม มทร.ธัญบุรี เพื่อให้ความรู้ด้านบอร์ดเกม ฝึกฝนและพัฒนานักกีฬาที่มีคุณภาพต่อไป ที่สำคัญยังได้ไปบริการความรู้ให้กับหน่วยงานและโรงเรียนต่าง ๆ โดยบอร์ดเกม คือเกมประเภทหนึ่งที่มีการใช้ตัวหมาก โมเดลหรือเม็ดนับจำนวน นำมาเล่นบนกระดานที่ถูกออกแบบขึ้นมาสำหรับเกมนั้น ๆ ซึ่งมีหลายประเภทด้วยกัน ทั้งประเภทเกมแก้ปัญหา ซึ่งเป็นตระกูลเดียวกับเกมปริศนา เกมวางแผนที่ต้องใช้ทักษะการวางแผน คาดเดาสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้น ส่วนเกมประเภทครอบครัว จะมีกฎกติกาที่ง่าย ไม่ซับซ้อน ออกแบบมาเพื่อให้เด็กและผู้ใหญ่สามารถเล่นด้วยกันได้ เกมเนื้อเรื่องและปาร์ตี้เกม จะมีจำนวนผู้เล่นค่อนข้างมาก และมีความยากขึ้นตามลำดับ

“บอร์ดเกม ใช้ทักษะพื้นฐานของคณิตศาสตร์เป็นหลัก กล่าวคือการคิดแต้ม และทักษะที่ซับซ้อน โดยการคำนวณ คาดเดาความน่าจะเป็นอย่างมีกลยุทธ์ ซึ่งช่วยพัฒนาทักษะทางความคิด กระตุ้นการคิดแก้ปัญหา วางแผน และคาดเดาการเล่นของผู้เล่นคนอื่น ๆ เพื่อการตัดสินใจที่ถูกต้องของตนเองในเกมนั้น ๆ และมองว่าเป็นการพัฒนาการเข้าสังคมในอีกรูปแบบหนึ่งได้ด้วย” ประธานชมรมบอร์ดเกม มทร.ธัญบุรี กล่าวสรุป.