Tag Archives: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทศพร แสงสว่าง

ระบบพี่เลี้ยง มทร.ธัญบุรี จัดกิจกรรมสร้างจิตสำนึก “อนุรักษ์พันธุ์บัวไทย” 5 รร.ปทุมธานี เครือข่าย

ณ อาคารโดมโรงเรียนร่วมจิตประสาท จังหวัดปทุมธานี กลุ่มเครือข่าย 5 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนร่วมจิตประสาท โรงเรียนวัดพืชอุดม โรงเรียนวัดโสภณาราม โรงเรียนกลางคลองสิบ และโรงเรียนวัดนิเทศน์  ร่วมงานนิทรรศการโครงการกิจกรรมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุ์บัวไทย การดำเนินการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในฐานะสถาบันพี่เลี้ยง ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการเรียนรู้ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ ที่ปรึกษามหาวิทยาลัย และโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ของ  มทร.ธัญบุรี เป็นประธานเปิดนิทรรศการ และได้รับความร่วมมือกับ ชุมชน และท้องถิ่น โดยมี   อดีตนายกพัณณ์ชิตา วันสิริภักดิ์ นายกอบต.พืชอุดมและ นางรัตนา กณาพันธุ์. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพืชอุดมให้การสนับสนุนกิจกรรมร่วมครั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทศพร แสงสว่าง หัวหน้าศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการเรียนรู้ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เผยว่า ดำเนินกิจกรรมสร้างจิตสำนึกอนุรักษ์พันธุ์บัวไทย เพื่อสนองโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) อนึ่งในการร่วมมือของมหาวิทยาลัยกับโรงเรียนเครือข่ายและชุมชนที่ได้ร่วมกันส่งเสริม สนับสนุน และผลักดันให้เกิดกิจกรรมการสร้างจิตสำนึกอนุรักษ์พันธุ์บัวไทย …

Read More »

ระบบพี่เลี้ยง มทร.ธัญบุรี “สอนมัดย้อม” สร้างอาชีพ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย ผิวสะอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้ให้การส่งเสริม สนับสนุน ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการเรียนรู้ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทศพร แสงสว่าง หัวหน้าศูนย์ฯ เผยว่า การดำเนินการ ของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีในฐานะสถาบันพี่เลี้ยง ได้ดำเนินการโดยศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการเรียนรู้ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ซึ่งเล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพครู พัฒนานักเรียน และพัฒนาชุมชน สังคม เพื่อสนองตอบนโยบายกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่ได้มียุทธศาสตร์ของการดำเนินงานระบุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Objective and Key Result: OKR) ใน “การเตรียมคนไทยแห่งศตวรรษที่ 21 พัฒนาเศรษฐกิจที่กระจายโอกาสอย่างทั่วถึง สังคมที่มั่นคงและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน โดยสร้างความเข้มแข็งทางนวัตกรรมระดับแนวหน้าในสากล นำพาประเทศไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้ว” ให้มีรายได้และอาชีพที่ยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและสังคม ด้วยการพัฒนาทางการศึกษา เช่น เสริมสร้างศักยภาพครูในการจัดการเรียนการสอน การออกแบบแผนและกิจกรรมการสอน การผลิตสื่อการสอนสู่ผู้เรียน ทำให้นักเรียนมีประสิทธิภาพทางการเรียนรู้เพิ่มขึ้น และเกิดทักษะอาชีพที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตจริง กิจกรรมสีสันบนผืนผ้า สร้างอาชีพแต่เยาว์วัยของโรงเรียนวัดสมุหราษฏร์บำรุง ดำเนินงานภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น …

Read More »