Home / HAPPENING / ระบบพี่เลี้ยง มทร.ธัญบุรี จัดกิจกรรมสร้างจิตสำนึก “อนุรักษ์พันธุ์บัวไทย” 5 รร.ปทุมธานี เครือข่าย

ระบบพี่เลี้ยง มทร.ธัญบุรี จัดกิจกรรมสร้างจิตสำนึก “อนุรักษ์พันธุ์บัวไทย” 5 รร.ปทุมธานี เครือข่าย

ณ อาคารโดมโรงเรียนร่วมจิตประสาท จังหวัดปทุมธานี กลุ่มเครือข่าย 5 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนร่วมจิตประสาท โรงเรียนวัดพืชอุดม โรงเรียนวัดโสภณาราม โรงเรียนกลางคลองสิบ และโรงเรียนวัดนิเทศน์  ร่วมงานนิทรรศการโครงการกิจกรรมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุ์บัวไทย การดำเนินการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในฐานะสถาบันพี่เลี้ยง ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการเรียนรู้ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ ที่ปรึกษามหาวิทยาลัย และโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ของ  มทร.ธัญบุรี เป็นประธานเปิดนิทรรศการ และได้รับความร่วมมือกับ ชุมชน และท้องถิ่น โดยมี   อดีตนายกพัณณ์ชิตา วันสิริภักดิ์ นายกอบต.พืชอุดมและ นางรัตนา กณาพันธุ์. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพืชอุดมให้การสนับสนุนกิจกรรมร่วมครั้งนี้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทศพร แสงสว่าง หัวหน้าศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการเรียนรู้ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เผยว่า ดำเนินกิจกรรมสร้างจิตสำนึกอนุรักษ์พันธุ์บัวไทย เพื่อสนองโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) อนึ่งในการร่วมมือของมหาวิทยาลัยกับโรงเรียนเครือข่ายและชุมชนที่ได้ร่วมกันส่งเสริม สนับสนุน และผลักดันให้เกิดกิจกรรมการสร้างจิตสำนึกอนุรักษ์พันธุ์บัวไทย และสวนพฤษศาสตร์โรงเรียน สำหรับการจัดนิทรรศการโครงการกิจกรรมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุ์บัวไทยในครั้งนี้ ผู้เรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมได้ตระหนัก และเห็นคุณค่าของการอนุรักษ์บัวไทย ในทุกระดับชั้น ตั้งแต่ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา ซึ่งกิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้และกิจกรรมสร้างจิตสำนึกให้กับผู้เรียนครั้งนี้ เป็นการบูรณาการเพื่อการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับ  ปทุมธานีเมืองบัว  บัวเกี่ยวกับสังคมและประเพณี   บัวกินอยู่อย่างไทย บัวเกี่ยวกับศาสนาและความเชื่อ บัวเกี่ยวกับศิลปะ บัวเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บัวกับเศรษฐกิจ ทำให้นักเรียน นักศึกษา ได้เข้าถึงและตระหนักถึงคุณค่าของ และการอนุรักษ์บัวไทย  นักเรียนและชุมชนได้ศึกษา จึงจัดให้มีกิจกรรมร่วมคิด ร่วมปฏิบัติ    จนเกิดประโยชน์ต่อกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมสร้างจิตสำนึกอนุรักษ์พันธุ์บัวไทยที่เป็นทรัพยากรพืชของไทย

ทางด้าน นางจันทิมา รื่นสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนร่วมจิตประสาท ประธานเครือข่าย กิจกรรมสร้างจิตสำนึกอนุรักษ์พันธ์บัวไทย มทร.ธัญบุรี  เล่าว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้สร้างเครือข่ายระบบพี่เลี้ยง ในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ซึ่ง มทร.ธัญบุรี ได้ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดกิจการการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และสอดแทรกศิลปวัฒนธรรม และทักษะการประกอบอาชีพ จากการใช้ บัวมา เพิ่มมูลค่าเพิ่มเป็นอาหารเป็นเครื่องประดับ และงานศิลปะอื่น  ๆ ได้มากมาย และกระตุ้นให้เกิด แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง บัวไทย ซึ่งมีการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนที่ให้ความสำคัญสอดแทรกเรื่องบัวไว้ในแผนการเรียนรู้ และกิจกรรมการเรียนรู้ ในการจัดงานวันนี้เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในกิจกรรมการดำเนินงาน สอน และ กิจกรรมสร้างจิตสำนึกอนุรักษ์พันธ์บัวไทย ที่ มทร.ธัญบุรี ขยายความรู้สู่เด็ก ๆ สู่ชุมชน โดยสร้างเครือข่าย กิจกรรมสร้างจิตสำนึกอนุรักษ์พันธ์บัวไทย ระหว่าง มทร.ธัญบุรีกับโรงเรียนเครือข่าย จำนวน 5 โรงเรียน นอกจากนี้ มทร.ธัญบุรี ได้สนับสนุนงบประมาณดำเนินกิจกรรมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุ์บัวไทย เป็นการบูรณาการเรียนรู้ในห้องเรียนสู่นอกห้องเรียน บูรณาเรื่องของบัวเข้ากับวิชา ต่าง ๆ เช่นวิชาคณิตศาสตร์ นำกระดาษสา มาตัดเป็นรูปทรงพับเป็นบัว วิชาวิทยาศาสตร์เรียนรู้การทำสบู่จากเกสรบัว วิชาการงานอาชีพ ในเรื่องของอาหารและการสอดแทรกศิลปวัฒนธรรมเข้าไปในบทเรียน

ส่วน ดร. สิรินทรา สรรเสริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนิเทศน์ มีมุมมองร่วมผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทศพร แสงสว่าง หัวหน้าศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการเรียนรู้ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมพัฒนากิจกรรมฐานสมรรถนะการเรียนรู้ทักษะชีวิตจากแหล่งเรียนรู้ในชุมชน ดังเช่น กิจกรรมสร้างจิตสำนึกอนุรักษ์พันธ์บัวไทย ที่ได้นำนักเรียนมาเรียนรู้การปลูกบัวกับ สวนบัวลุงจำรัส  ซึ่ง นายจำรัส พูลสวัสดิ์ ได้ให้ความสนับสนุนและร่วมเป็นศูนย์แหล่งเรียนรู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาการปลูกบัวกระด้ง ให้กับนักเรียน อย่างน่ายกย่อง

“น้องโซระ” เด็กหญิงอริสา มิโยชิ นักเรียนชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 5 โรงเรียน ร่วมจิตประสาท เล่าว่า  ในบูทของหนูประกอบด้วยการสาธิตการปั้นบัวไทยด้วยดินน้ำมัน การประดิษฐ์ดอกบัวด้วยกระดาษสา การสาธิตการทำเมี่ยงโรลกลีบบัวหลวง ส้มตำไหลบัว และการทำสบู่เกสรบัว โดยตัวหนูเป็นผู้รับผิดชอบและทำการสาธิต สบู่เกสรบัวมีสรรพคุณ คือ ทำให้หน้าใส ลดริ้วรอย จุดด่างดำ นอกจากนี้เมื่อมีเวลาว่างจะช่วยคุณครูเย็บดอกบัวหลวงเพื่อทำกิ๊บ วางขายในร้านสวัสดิการโรงเรียน ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ กิจกรรมในวันนี้ได้รับความรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรม นำความรู้ไปต่อยอดในห้องเรียนต่อไป

“มะขาม” เด็กชายสัณหณัฐ คนสิน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 รร.วัดโสภณาราม เล่าว่า วันนี้เป็นตัวแทนเพื่อน ๆ แนะนำบูทของทางโรงเรียน หาความรู้จากเว็บไซต์ต่าง ๆ จากนั้นนำมาเรียบเรียงข้อมูลการหาข้อมูลเรื่องบัว ทำให้ผมมีความรู้เพิ่มขึ้น ได้เห็นคุณค่าของบัว บัวไม่เพียงสวยงาม แต่ทุกส่วนของบัวมีสรรพคุณทางยาด้วยครับ ซึ่งทางโรงเรียนของผมมีการปลูกบัวหลวงภายในโรงเรียน เป็นการอนุรักษ์บัวหลวง ภายในบูทของผมประกอบด้วย สาธิตการประดิษฐ์ดอกบัวด้วยผ้าใยบัว อาหารว่างเมี่ยงกลับบัว เม็ดบัวฉาบ และอาหารต้มไก่เม็ดบัวไช้โป๊หวาน และความรู้ที่ได้จากเดินชมบูทของเพื่อน ๆ ผมจะนำไปปรับใช้และเล่าให้เพื่อน ๆ ที่โรงเรียนฟังครับ