Tag Archives: ประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้จัดการ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด เรื่องการเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ

ประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้จัดการ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด เรื่องการเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ

บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำ กัด มุ่งเน้นการทำงานภายใต้วิสัยทัศน์ “เป็นองค์กรเสริมสร้างความปลอดภัยทางถนน ด้วยระบบการประกันภัยรถ เพื่อสังคม มั่นคง ยั่งยืน”ภายใต้การจัดตั้งตามมาตรา 10 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2540 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ดำ เนินการมากว่า 23 ปี บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการตอบรับความท้าทายเพื่อสร้างมาตรฐานการให้การบริการและความปลอดภัยทางถนน ให้แก่ประชาชนได้อย่างทั่วถึง ผ่านนโยบายการบริหารจัดการ ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ความรับผิดชอบ และ มีประสิทธิภาพ บริษัทฯ มีความประสงค์เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าทำ การคัดเลือกและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ เพื่อเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของทีมในการตอบรับความท้าทาย และการพัฒนาบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ต่อการบรรลุตามเป้าหมายทางวิสัยทัศน์และบริการประชาชนได้อย่างครอบคลุม ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ครอบคลุมงานบริหารองค์กร งานพัฒนาและขยายธุรกิจ ผู้เป็นส่วนสำคัญของการสร้างความแตกต่าง และ สร้างประโยชน์ให้กับประชาชน ให้เกิดสังคมแห่งความร่วมมือและสังคมคุณภาพ หากคุณเป็นคนที่รักการสร้างความร่วมมือมีประสบการณ์ทางการบริหารธุรกิจ และมองหาโอกาสทางการทำงานที่ตอบสนองต่อประโยชน์ของสังคม เราขอเรียนเชิญคุณมาเป็นส่วนหนึ่งกับเรา …

Read More »