ประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้จัดการ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด เรื่องการเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ

บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำ กัด มุ่งเน้นการทำงานภายใต้วิสัยทัศน์ “เป็นองค์กรเสริมสร้างความปลอดภัยทางถนน ด้วยระบบการประกันภัยรถ เพื่อสังคม มั่นคง ยั่งยืน”ภายใต้การจัดตั้งตามมาตรา 10 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2540 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ดำ เนินการมากว่า 23 ปี บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการตอบรับความท้าทายเพื่อสร้างมาตรฐานการให้การบริการและความปลอดภัยทางถนน ให้แก่ประชาชนได้อย่างทั่วถึง ผ่านนโยบายการบริหารจัดการ ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ความรับผิดชอบ และ มีประสิทธิภาพ

บริษัทฯ มีความประสงค์เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าทำ การคัดเลือกและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ เพื่อเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของทีมในการตอบรับความท้าทาย และการพัฒนาบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ต่อการบรรลุตามเป้าหมายทางวิสัยทัศน์และบริการประชาชนได้อย่างครอบคลุม ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ครอบคลุมงานบริหารองค์กร งานพัฒนาและขยายธุรกิจ ผู้เป็นส่วนสำคัญของการสร้างความแตกต่าง และ สร้างประโยชน์ให้กับประชาชน ให้เกิดสังคมแห่งความร่วมมือและสังคมคุณภาพ หากคุณเป็นคนที่รักการสร้างความร่วมมือมีประสบการณ์ทางการบริหารธุรกิจ และมองหาโอกาสทางการทำงานที่ตอบสนองต่อประโยชน์ของสังคม เราขอเรียนเชิญคุณมาเป็นส่วนหนึ่งกับเรา ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

1.ข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่ง

1. กรรมการผู้จัดการ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด มีวาระการดำรงตำแหน่ง คราวละ 4 ปี นับแต่วันที่เริ่มดำรงตำแหน่ง
2. เมื่อครบกำหนดระยะเวลาการดำรงตำแหน่งการพิจารณาต่ออายุการดำรงตำแหน่งให้เป็นไปตามมติของคณะกรรรมการบริษัท
3. อัตราเงินเดือนและผลตอบแทนอื่นๆ รวมทั้งเงื่อนไขการจ้างของผู้ดำรงตำแหน่งให้เป็นไปตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท

2. คุณสมบัติผู้สมัคร
1.เป็นผู้มีสัญชาติไทย มีอายุตั้งแต่ 45 ปี ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ในวันที่ยื่นใบสมัคร
2. สำ เร็จการศึกษาไม่ต่ำ กว่าระดับปริญญาโท
3. มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการองค์กร และเคยเป็นผู้บริหารระดับสูงขององค์กรภาครัฐหรือเอกชน ไม่น้อยกว่า 5 ปี กรณีผู้สมัครเป็นบุคลากรภายในของบริษัทต้องดำรงตำแหน่งตั้งแต่ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการขึ้นไป
4. มีคุณสมบัติผู้บริหารของบริษัทประกันภัยตามแนวทางปฏิบัติที่สำ นักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) กำหนดไว้

3. เอกสารประกอบการรับสมัคร

1.ใบสมัครตามแบบที่กำหนด (Download ใบสมัคร ได้ที่เว็บไซต์ www.rvp.co.th )
2.รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
3.สำเนาบัตรประจำ ตัวประชาชน หรือสำ เนาบัตรเจ้าหน้าที่ของรัฐ
4.สำเนาทะเบียนบ้าน
5.สำเนาหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา
6.หนังสือรับรองการดำรงตำแหน่งตามคุณสมบัติข้อ 3
7.หลักฐานแสดงถึงความสามารถและประสบการณ์ในการทำงานหรือผลงานที่ผ่านมาหรือ Portfolio

4. วิธีการรับสมัคร

1.สามารถ Download ใบสมัคร ได้ที่เว็บไซต์ www.rvp.co.th ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564เป็นต้นไป
2. ส่งใบสมัคร พร้อมเอกสารประกอบการรับสมัครมายัง คุณชนัน นิธิธรรมวัตร ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำ กัด ทางอีเมล ที่ E-mail Address :chanann@rvp.co.th ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 จนถึง วันที่ 15 ธันวาคม 2564 ทั้งนี้ ผู้สมัครสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือสอบถามสถานะการส่งเอกสารการสมัครได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 08 1638 3067 หรือ 02 100 9191 ต่อ 5222

5. การพิจารณาคัดเลือก

คณะกรรมการสรรหาฯ จะพิจารณาคัดสรรผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศรับสมัครและจะทำการเชิญผู้สมัครที่เหมาะสมและผ่านเกณฑ์การคัดสรรเบื้องต้นเข้าทำการสัมภาษณ์ และนำเสนอวิสัยทัศน์ แนวคิด นโยบายการบริหารต่อคณะกรรมการสรรหาฯ ตามวัน เวลาและสถานที่ที่คณะกรรมการสรรหาฯ กำหนดโดยจะดำเนินการในช่วงเวลาระหว่างวันที่ 16 ธันวาคม 2564ถึง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

กรณีคณะกรรมการสรรหาฯ ตรวจพบว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติข้อหนึ่งข้อใดตามประกาศการรับสมัครหรือมีข้อมูลที่ไม่เป็นไปตามข้อเท็จจริงหรือปกปิดข้อมูลต่อคณะกรรมการสรรหาฯ คณะกรรมการสรรหาฯอาจตัดสิทธิ์บุคคลนั้นจากการเป็นผู้สมัคร โดยผู้สมัครไม่มีสิทธิ์เรียกร้องสิทธิ์ใดๆ รวมถึงค่าใช้จ่าย ค่าเสียหายหรือค่าชดเชยใดๆ จากคณะกรรมการสรรหาฯ

คณะกรรมการสรรหาฯ นำ เสนอรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกต่อคณะกรรมการบริษัท และสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ให้ความเห็นชอบและพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งให้ดำ รงตำ แหน่งกรรมการผู้จัดการ ภายในเดือนมีนาคม 2565

ผลการตัดสินของคณะกรรมการสรรหาฯและคณะกรรมการบริษัท และสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ถือเป็นที่สิ้นสุด

ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564
บริษัท คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำ กัด