Tag Archives: บริษัท ไทยชูการ์ มิลเลอร์ จำกัด

โรงงานน้ำตาลทราย จัดสัมมนาใหญ่ประจำปี 2563 กำหนดแนวทางบริหารจัดการอุตฯ อ้อยและน้ำตาลทรายไปสู่ความยั่งยืน หลังภัยแล้งคาดฉุดปริมาณอ้อยเข้าหีบไม่ถึง 70 ล้านตันอ้อย

 นายสิริวุทธิ์  เสียมภักดี รองประธานคณะกรรมการบริหารบริษัท ไทยชูการ์ มิลเลอร์ จำกัด (TSMC) เปิดเผยว่า ผู้ประกอบการโรงงานน้ำตาลทรายทั้ง 58 โรง ได้เตรียมสัมนาประจำปี 2563 เพื่อร่วมกันหารือถึงแนวทางต่างๆ ในการพัฒนาและบริหารจัดการอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายไปสู่ความยั่งยืน โดยในที่ประชุมจะมีการหารือถึงแนวทางการบริหารจัดการน้ำตาลทรายภายในประเทศฤดูการผลิตปี 2563/64 การกำหนดปริมาณมาตรฐานในการผลิตน้ำตาลทราย การสร้างแรงจูงให้แก่ชาวไร่ปลูกอ้อยและการจัดเก็บผลิตอ้อยสดที่มีคุณภาพส่งมอบให้แก่โรงงานน้ำตาล เพื่อลดผลกระทบจากปัญหาอ้อยไฟไหม้ เป็นต้น ทั้งนี้ ผู้ประกอบการโรงงานน้ำตาลทราย มีความกังวลต่อประเด็นสถานการณ์การเพาะปลูกฤดูการผลิตปีหน้า (ปี 2563/64) ที่หลายพื้นที่เพาะปลูกต้องประสบปัญหาภัยแล้งอย่างรุนแรง โดยจากประเมินปริมาณผลผลิตอ้อยในรอบแรกคาดว่าจะมีผลผลิตอ้อยเข้าหีบประจำฤดูการผลิตปี 2563/64 ไม่ถึง 70 ล้านตัน ลดลงจากปีก่อน ส่งผลต่อความมั่นคงของอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย โดยโรงงานจะให้ความสำคัญอ้อยสะอาดและการพัฒนาประสิทธิภาพการหีบสกัดให้ได้ปริมาณน้ำตาลต่อตันอ้อย (ยิลด์) ให้ได้สูงสุดเพื่อให้ชาวไร่อ้อยมีรายได้จากการเพาะปลูกที่ดี สำหรับการประชุมในครั้งนี้ ผู้ประกอบการโรงงานน้ำตาลทราย ยังได้เชิญตัวแทนหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เข้ามาร่วมด้วย โดยกำหนดจัดให้มีขึ้นในวันที่ 11 กันยายน 2563 ที่ห้องบอลรูม 2-3 โรงแรมแชงกรีลา (แชงกรีลา-วิงค์)

Read More »

โรงงานน้ำตาล เสนอแนวทางแก้ปัญหาอ้อยไฟไหม้ฤดูหีบ 2563/64 กำหนดราคารับซื้ออ้อยสดและอ้อยไฟไหม้ควรต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ หนุนชาวไร่ส่งมอบอ้อยคุณภาพเข้าหีบ

โรงงานน้ำตาล ชูแนวคิดแก้ปัญหาอ้อยไฟไหม้ประจำฤดูหีบปี 2563/64 ภายใต้หลักการ ‘ชาวไร่ทำดีต้องได้ดี’ สร้างการมีส่วนร่วม และแรงจูงใจเพื่อลดอ้อยไฟไหม้ เชื่อส่งผลดีต่อประสิทธิภาพการหีบ ดันยิลด์น้ำตาลต่อตันอ้อยได้ดึขึ้น โดยส่งสัญญาณราคาอ้อยสดสูงกว่าอ้อยไฟไหม้มากกว่าที่เป็นอยู่ ผ่านการช่วยเหลือจากภาครัฐ พร้อมหักเงินอ้อยไฟไหม้เข้าหีบอีก 30 บาทต่อตัน นำมาเฉลี่ยจ่ายคืนให้แก่อ้อยสด             นายสิริวุทธิ์  เสียมภักดี รองประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท ไทยชูการ์ มิลเลอร์ จำกัด (TSMC) เปิดเผยว่า โรงงานน้ำตาลเสนอแนวทางการแก้ปัญหาอ้อยไฟไหม้ประจำฤดูการหีบอ้อยประจำปี 2563/64 ในทางเดียวกับที่ชาวไร่อ้อยเสนอให้กำหนดปริมาณอ้อยไฟไหม้เข้าหีบไม่เกินร้อยละ 40 ของปริมาณอ้อยเข้าหีบแต่ละโรงงาน อย่างไรก็ดี ก็ยังเห็นด้วยที่จะผลักดันให้อ้อยไฟไหม้ลดลงตามเป้าหมายที่ภาครัฐกำหนดไม่เกินร้อยละ 20 เนื่องจากการขาดแคลนแรงงานตัดอ้อยและเครื่องจักรจัดเก็บผลผลิตมีราคาสูง ซึ่งยังเป็นปัญหาสำคัญที่ทำให้ชาวไร่ไม่มีทางเลือกต้องเผาอ้อย ดังนั้น การทยอยปรับลดสัดส่วนรับผลผลิตอ้อยไฟไหม้ลงอย่างค่อยเป็นค่อยไป เพื่อให้ทุกฝ่ายมีเวลาปรับตัว ทั้งนี้ การกำหนดราคาอ้อยในปัจจุบัน คิดจากมาตรฐานอ้อยคุณภาพดีที่มีค่าความหวาน 10 ซี.ซี.เอส เป็นฐานในการคำนวณ ดังนั้น หากชาวไร่ที่ส่งอ้อยสดที่มีค่าความหวานสูงเกินกว่า 10 ซี.ซี.เอส ก็จะได้ค่าอ้อยเพิ่มตามค่าความหวานที่เพิ่มขึ้น และเมื่อบวกกับเงินช่วยเหลือค่าอ้อยสดจากเงินส่วนต่าง …

Read More »

โรงงานน้ำตาล เสนอแนวทางแก้ปัญหาอ้อยไฟไหม้ฤดูหีบ 2563/64 กำหนดราคารับซื้ออ้อยสดและอ้อยไฟไหม้ควรต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ หนุนชาวไร่ส่งมอบอ้อยคุณภาพเข้าหีบ

โรงงานน้ำตาล ชูแนวคิดแก้ปัญหาอ้อยไฟไหม้ประจำฤดูหีบปี 2563/64 ภายใต้หลักการ ‘ชาวไร่ทำดีต้องได้ดี’ สร้างการมีส่วนร่วม และแรงจูงใจเพื่อลดอ้อยไฟไหม้ เชื่อส่งผลดีต่อประสิทธิภาพการหีบ ดันยิลด์น้ำตาลต่อตันอ้อยได้ดึขึ้น โดยส่งสัญญาณราคาอ้อยสดสูงกว่าอ้อยไฟไหม้มากกว่าที่เป็นอยู่ ผ่านการช่วยเหลือจากภาครัฐ พร้อมหักเงินอ้อยไฟไหม้เข้าหีบอีก 30 บาทต่อตัน นำมาเฉลี่ยจ่ายคืนให้แก่อ้อยสด             นายสิริวุทธิ์  เสียมภักดี รองประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท ไทยชูการ์ มิลเลอร์ จำกัด (TSMC) เปิดเผยว่า โรงงานน้ำตาลเสนอแนวทางการแก้ปัญหาอ้อยไฟไหม้ประจำฤดูการหีบอ้อยประจำปี 2563/64 ในทางเดียวกับที่ชาวไร่อ้อยเสนอให้กำหนดปริมาณอ้อยไฟไหม้เข้าหีบไม่เกินร้อยละ 40 ของปริมาณอ้อยเข้าหีบแต่ละโรงงาน อย่างไรก็ดี ก็ยังเห็นด้วยที่จะผลักดันให้อ้อยไฟไหม้ลดลงตามเป้าหมายที่ภาครัฐกำหนดไม่เกินร้อยละ 20 เนื่องจากการขาดแคลนแรงงานตัดอ้อยและเครื่องจักรจัดเก็บผลผลิตมีราคาสูง ซึ่งยังเป็นปัญหาสำคัญที่ทำให้ชาวไร่ไม่มีทางเลือกต้องเผาอ้อย ดังนั้น การทยอยปรับลดสัดส่วนรับผลผลิตอ้อยไฟไหม้ลงอย่างค่อยเป็นค่อยไป เพื่อให้ทุกฝ่ายมีเวลาปรับตัว ทั้งนี้ การกำหนดราคาอ้อยในปัจจุบัน คิดจากมาตรฐานอ้อยคุณภาพดีที่มีค่าความหวาน 10 ซี.ซี.เอส เป็นฐานในการคำนวณ ดังนั้น หากชาวไร่ที่ส่งอ้อยสดที่มีค่าความหวานสูงเกินกว่า 10 ซี.ซี.เอส ก็จะได้ค่าอ้อยเพิ่มตามค่าความหวานที่เพิ่มขึ้น และเมื่อบวกกับเงินช่วยเหลือค่าอ้อยสดจากเงินส่วนต่าง …

Read More »