Tag Archives: บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) รับรางวัลองค์กรธุรกิจคุณธรรมต้นแบบ ประจำปี 2563 โดยสสส. ร่วมกับศูนย์คุณธรรม และมูลนิธิหัวใจอาสา

วันที่ 14 สิงหาคม 2563 บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) โดยคุณพิริย์พล ชินธรรมมิตร์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานจัดหาวัตถุดิบ เข้ารับโล่รางวัลองค์กรธุรกิจคุณธรรมต้นแบบ ประจำปี 2563 จากนายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ในงาน “Moral Business Forum 2020 ธุรกิจคู่คุณธรรม นำไทย ฝ่าวิกฤตสู่ความยั่งยืน” โดยเป็นการมอบรางวัลให้แก่ 50 องค์กรภาคธุรกิจที่ให้ความสำคัญในการส่งเสริมคุณธรรมคนในองค์กร การบริหารจัดการองค์กรที่มีธรรมาภิบาลไปสู่การเป็นองค์กรธุรกิจคุณธรรมที่ตอบสนองต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และการส่งเสริมคุณธรรมตามยุทธศาสตร์ชาติ (พอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา) โดยงานในครั้งนี้ นายอิทธิ คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ได้ขึ้นกล่าวปาฐกถาพิเศษเรื่อง “ธุรกิจคุณธรรม นำไทยสู่ความยั่งยืน” และภายในงานยังมีการบรรยายพิเศษเรื่องความสำคัญขององค์กรธุรกิจคู่คุณธรรมกับการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม และมอบรางวัลสื่อส่งเสริมคุณธรรม “กลยุทธ์การปรับตัวช่วงวิกฤต Covid-19” “Moral Business Forum 2020 …

Read More »

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) มอบน้ำตาลทรายแก่กรมโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อบรรจุถุงยังชีพช่วยประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) โดยนายโสมนัส โพธิสัตย์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่-สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่ และคุณศศิพร ชินธรรมมิตร์ เจ้าหน้าที่อาวุโส – งานการตลาด เป็นตัวแทนบริษัทฯ เข้ามอบน้ำตาลทรายแก่กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม โดยนายทาวัน ทวีถาวรสวัสดิ์ รองอธิบดีกรมโรงงาน และนายกรณ์ภัฐวีย์ ม่วงน้อย รองอธิบดีกรมโรงงาน เป็นตัวแทนในการรับมอบน้ำตาลทรายจำนวน 2,000 กิโลกรัม เพื่อการนำไปบรรจุถุงยังชีพแจกจ่ายแก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

Read More »

KSL จับมือกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ร่วมผลักดันการส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแก่อุตสาหกรรมชีวภาพและพลังงาน

เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2562 บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) และสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) จัดพิธีร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์แก่อุตสาหกรรมชีวภาพและพลังงาน ณ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยนายจำรูญ ชินธรรมมิตร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน), นายพรศิลป์ แต้มศิริชัย รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส และนางชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์แก่อุตสาหกรรมชีวภาพและพลังงาน ทั้งนี้ การร่วมมือกันในครั้งนี้เพื่อสร้างความตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม โดยใช้การวิจัย/พัฒนาและความร่วมมือในการใช้ทรัพยากรเครื่องมือ อุปกรณ์และบุคลากรในการพัฒนาด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม และอาหาร จากวัตถุดิบและของเหลือทิ้งจากกระบวนการผลิตน้ำตาล และแอลกอฮอล์ (เอทานอล) ซึ่งจะเป็นต้นแบบให้กับโรงงานผลิตน้ำตาลที่มีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า (zero waste) โดยการสร้างผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มจากน้ำตาลเพื่ออาหารสุขภาพ และนำของเหลือทิ้งจากกระบวนการ เช่น ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) มาใช้ในการผลิตสารเคมีชีวภาพและเชื้อเพลิงชีวภาพ …

Read More »