Tag Archives: นายรัฐพล สุคันธี

บ้านปูรับรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์และสนับสนุนงานด้านการศึกษา

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) โดยนายรัฐพล สุคันธี ผู้อำนวยการสาย – สื่อสารองค์กร เข้ารับรางวัล “ผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการประจำปี 2564” ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะองค์กรที่ทำคุณประโยชน์และเป็นแบบอย่างที่ดีในการสนับสนุนงานด้านการศึกษาโดยมีนางสาวตรีนุช    เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีมอบ ตลอดระยะเวลาเกือบ 20 ปี บ้านปูได้ดำเนินโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมในด้านการพัฒนาการศึกษามา   อย่างต่อเนื่อง ที่สำคัญได้แก่ โครงการสนับสนุนการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนสำหรับโรงเรียน 6 แห่งในภาคเหนือ โครงการสนับสนุนการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โครงการความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน ได้แก่ โครงการสานอนาคตการศึกษาและโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา สำหรับโรงเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โครงการพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาระบบสาธารณูปโภคไฟฟ้าแก่โรงเรียนที่ขาดแคลน รวมไปถึงการสนับสนุนทุนการศึกษาและการให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาเมื่อเกิดภัยพิบัติ

Read More »

ปลุก Passion ปั้นเครือข่าย หนุน SE ทะยานสู่รุ่นที่ 10 บ้านปูเปิดรับสมัครผู้ประกอบการรุ่นใหม่เข้าร่วมโครงการ “พลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม” ถึง 31 มีนาคมนี้

“หากคุณมีแผนธุรกิจและมีใจที่จะเปลี่ยนแปลงสังคมให้ดีขึ้น อย่ารอช้าที่จะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชุมชนเครือข่ายกิจการเพื่อสังคม ยื่นใบสมัครได้เลยตั้งแต่วันนี้!”  บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ผู้นำธุรกิจด้านพลังงานที่หลากหลายในระดับนานาชาติ สานต่อความมุ่งมั่นในการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน โดยความร่วมมือกับ ChangeFusion องค์กรไม่แสวงผลกำไรภายใต้มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดโครงการบ่มเพาะและสนับสนุนผู้ประกอบกิจการเพื่อสังคมรุ่นใหม่ “โครงการพลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม (Banpu Champions for Change) หรือ BC4C” รุ่นที่ 10 เพื่อเฟ้นหาผู้ประกอบการหน้าใหม่ทั้งแบบรายบุคคลหรือรวมกลุ่มไม่เกิน 4 คน อายุระหว่าง 20-35 ปี จากทั่วประเทศ โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง 31 มีนาคมนี้ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่เฟซบุ๊ก Banpu Champions for Change  นายรัฐพล สุคันธี ผู้อำนวยการสาย-สื่อสารองค์กร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “Banpu Champions for Change เป็นโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมที่อยู่คู่กับประเทศไทยมาร่วมทศวรรษ …

Read More »