Tag Archives: จิตอาสา

คณะสิ่งแวดล้อมฯ ม.มหิดล ส่งต่อความสุขจากการเป็น “ผู้ให้” ขยายโครงการ “ร้านมือสอง” สู่วิทยาเขตลำปาง

คณะสิ่งแวดล้อมฯ ม.มหิดล ส่งต่อความสุขจากการเป็น "ผู้ให้" ขยายโครงการ "ร้านมือสอง" สู่วิทยาเขตลำปาง

"การให้" มีพื้นฐานจาก "ความรัก" "จิตอาสา" คือ หัวใจของการเป็นผู้ให้ โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนใดๆ ซึ่งผลตอบแทนที่ได้คือ ความสุข

Read More »

ม.มหิดล ปลูก “หัวใจความเป็นมนุษย์” ให้กับเยาวชน จากงานจิตอาสา

หลังจากความสูญเสีย เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2547 จากเหตุการณ์ “สึนามิ” วัน “จิตอาสา” จึงก่อกำเนิดขึ้นในวันถัดมา คือ วันที่ 27 ธันวาคม ซึ่งถือเป็นวันที่จิตอาสาได้ผลิบาน จิตอาสา คือ ผู้ที่มีจิตใจแห่งการให้ ผู้เสียสละทั้งกำลังกาย กำลังใจ ตลอดจนกำลังทรัพย์ เพื่อร่วมสร้างสิ่งดีๆ ที่จะทำให้สังคมเกิดการพึ่งพาอาศัยกัน ซึ่งสิ่งที่ได้ คือ ความสุขจากการได้เป็นผู้ให้ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ประเวศ วะสี กรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดลผู้ทรงคุณวุฒิ ได้กล่าวไว้ในกรณีศึกษา “การทำงานอาสาสมัคร” ว่า “…ขณะนี้สิ่งที่สังคมต้องการและโหยหา คือ โลกของหัวใจความเป็นมนุษย์ ที่ต้องการน้ำใจ ความเมตตากรุณา และการช่วยเหลือเกื้อกูลกันและกัน ถ้ามีนักเรียน 10,000 คน มีการบันทึกการทำความดี 10,000 กรณี ถ้าทำทุกปี ทุกโรงเรียน หรือทุกมหาวิทยาลัย จะทำให้คนได้รับรู้ในเรื่องการทำความดีมากขึ้น ความดีก็จะมีพลังเกิดขึ้นในสังคม…” …

Read More »