Tag Archives: จันทร์เพ็ญ จันทนา

COVID-19 สัญญาณบอกให้เรา ‘รู้จักปรับเปลี่ยน’ อยู่เสมอ

การแพร่ระบาดในแบบที่ยังไม่รู้จุดสิ้นสุดของ Covid-19 (โควิด-19) ทำให้เราทุกคนเกิดความวิตกกังวลทั่วโลก มีการปิดเมือง ปิดประเทศ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของโรค สนามบินเงียบเหงา สถานที่ท่องเที่ยวแทบร้างผู้คน หลายธุรกิจได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม จนต้องลดพนักงาน เลิกจ้าง หรือปิดตัวเองลง แต่ก็ต้องบอกว่า COVID-19 เป็นสัญญาณบอกให้เราต้อง ‘รู้จักปรับเปลี่ยน’ อยู่เสมอ การระบาดในวงกว้างของ COVID-19 ทำให้ผู้คนทั่วโลกได้เห็นถึงความสำคัญของการดูแลตัวเองให้ห่างไกลจากโรคภัยต่าง ๆ มากขึ้น ภาครัฐและภาคธุรกิจก็ตระหนักถึงการต้องปรับเปลี่ยนและปรับตัว เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในเชิงรุกเพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายของเชื้อโรคต่าง ๆ ในอนาคตมากขึ้นด้วย อาทิ ประเทศไต้หวัน ที่แม้จะอยู่ใกล้กับประเทศจีน แต่กลับกลายเป็นว่า ไต้หวันมีการแพร่ระบาดน้อยมากเมื่อเทียบกับหลายประเทศทั่วโลก รัฐบาลไต้หวัน จัดตั้งศูนย์สุขภาพแห่งชาติ (NHCC) มุ่งเน้นการตอบสนองในเชิงรุกต่อการเกิดโรคระบาดขึ้น โดยใช้ฐานข้อมูลประกันสุขภาพของประเทศ รวมเข้ากับฐานข้อมูลการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร เพื่อสร้าง Big Data ในการวิเคราะห์ แจ้งเตือน และป้องกันการแพร่ระบาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไต้หวันจึงรับมือกับการระบาดของ Covid-19 ได้อย่างรวดเร็ว สำหรับ Covid-19 นั้น …

Read More »