Tag Archives: ความคุ้มครองประกันภัย พ.ร.บ. อุบัติเหตุจากรถ

“อุบัติเหตุจากรถ มีความคุ้มครอง”

จากข้อมูล www.thairsc.com ศูนย์ข้อมูลอุบัติเหตุทางถนน พบว่าในช่วงวันหยุดยาวติดต่อกัน 3 วัน (วันที่ 23-25 ตุลาคม 2563) ที่ผ่านมา มีผู้ประสบภัยจากรถที่ได้รับบาดเจ็บ จำนวน 12,384 ราย และเสียชีวิตจำนวน 142 ราย เมื่อมีผู้ประสบอุบัติเหตุจากรถและรถคันที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุมีการทำประกันภัย พ.ร.บ. ผู้ประสบภัยจากรถที่บาดเจ็บหรือเสียชีวิตทุกคนจะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย โดยความคุ้มครองประกันภัย พ.ร.บ. อุบัติเหตุจากรถ (ตั้งแต่ 1 เมษายน 2563) ผู้ประสบภัยจากรถจะได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย หากมีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต ผู้เสียหายก็ไปขอรับค่าเสียหายได้ทันที เรียกว่า ค่าเสียหายเบื้องต้น จากบริษัทประกันภัย ผู้ประสบภัยจากรถคันไหน ก็ไปใช้สิทธิกับรถคันนั้นก่อน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น โดยไม่ต้องรอผลพิสูจน์ความรับผิด โดยความคุ้มครองเบื้องต้นที่ผู้ประสบภัยจากรถจะได้รับเมื่อเกิดอุบัติเหตุจากรถที่มีประกันภัย พ.ร.บ. บริษัทประกันภัยจะจ่ายภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ร้องขอ กรณีบาดเจ็บจ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาลตามที่จ่ายจริง สูงสุดไม่เกิน 30,000 บาทต่อคน หรือกรณีเสียชีวิต/สูญเสียอวัยวะ/ทุพพลภาพอย่างถาวร จ่าย …

Read More »

ประชาชนผู้ใช้รถมีเฮ ! ซื้อประกันภัย พ.ร.บ.รถจักรยานยนต์ได้แล้วที่ ธ.ก.ส.ทุกสาขาทั่วประเทศ

บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด จับมือธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เพิ่มช่องทางการซื้อประกันภัย พ.ร.บ. รถจักรยานยนต์ให้กับประชาชน ที่ ธ.ก.ส.ทุกสาขาทั่วประเทศเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนผู้ใช้รถมีหลักประกันเมื่อเกิดอุบัติเหตุคุ้มครองตามกฎหมาย การขยายช่องทางการให้บริการในการจำหน่าย พ.ร.บ.รถจักรยานยนต์ ที่สาขาของ ธ.ก.ส. นั้นเป็นความร่วมมือกันภายใต้“โครงการประกันวินาศภัยภาคบังคับเฉพาะรถจักรยานยนต์ เพื่อสร้างหลักประกันความมั่นคงให้ประชาชน” ระหว่าง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร กับ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนที่เป็นลูกค้าของ ธ.ก.ส. ได้สร้างหลักประกันต่อสังคมและ ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายจากการประกันภัยภาคบังคับหรือประกันภัย พ.ร.บ. เมื่อประสบภัยจากรถ รวมทั้งให้ประชาชนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากระบบการประกันภัยเพื่อบริหารความเสี่ยงจากอุบัติเหตุได้สะดวก รวดเร็ว และง่ายยิ่งขึ้น โดยประชาชนสามารถซื้อประกันภัย พ.ร.บ.รถจักรยานยนต์ในราคาตามที่กฎหมายกำหนด ด้วยความสะดวก รวดเร็ว แบบ online real time ผ่านระบบอิเลคทรอนิกของบริษัทกลางฯ ซึ่งจะทำให้ประชาชนที่ทำประกันภัยได้ความคุ้มครองทันที ทุกที่ ทุกเวลา พร้อมรับกรมธรรม์ประกันภัย พ.ร.บ. ได้ทันทีที่จุดบริการของทางธนาคารที่มีมากกว่า 1,021 สาขาทั่วประเทศ เพื่อนำไปต่อทะเบียนรถจักรยานยนต์ สำหรับความคุ้มครองประกันภัย …

Read More »