“อุบัติเหตุจากรถ มีความคุ้มครอง”

จากข้อมูล www.thairsc.com ศูนย์ข้อมูลอุบัติเหตุทางถนน พบว่าในช่วงวันหยุดยาวติดต่อกัน 3 วัน (วันที่ 23-25 ตุลาคม 2563) ที่ผ่านมา มีผู้ประสบภัยจากรถที่ได้รับบาดเจ็บ จำนวน 12,384 ราย และเสียชีวิตจำนวน 142 ราย เมื่อมีผู้ประสบอุบัติเหตุจากรถและรถคันที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุมีการทำประกันภัย พ.ร.บ. ผู้ประสบภัยจากรถที่บาดเจ็บหรือเสียชีวิตทุกคนจะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย

โดยความคุ้มครองประกันภัย พ.ร.บ. อุบัติเหตุจากรถ (ตั้งแต่ 1 เมษายน 2563) ผู้ประสบภัยจากรถจะได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย หากมีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต ผู้เสียหายก็ไปขอรับค่าเสียหายได้ทันที เรียกว่า ค่าเสียหายเบื้องต้น จากบริษัทประกันภัย ผู้ประสบภัยจากรถคันไหน ก็ไปใช้สิทธิกับรถคันนั้นก่อน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น โดยไม่ต้องรอผลพิสูจน์ความรับผิด โดยความคุ้มครองเบื้องต้นที่ผู้ประสบภัยจากรถจะได้รับเมื่อเกิดอุบัติเหตุจากรถที่มีประกันภัย พ.ร.บ. บริษัทประกันภัยจะจ่ายภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ร้องขอ กรณีบาดเจ็บจ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาลตามที่จ่ายจริง สูงสุดไม่เกิน 30,000 บาทต่อคน หรือกรณีเสียชีวิต/สูญเสียอวัยวะ/ทุพพลภาพอย่างถาวร จ่าย 35,000 บาทต่อคน และหลังจากที่มีการพิสูจน์ความรับผิดแล้ว ผู้ประสบภัยจะได้รับค่าสินไหนทดแทน (รวมค่าเสียหายเบื้องต้น) กรณีบาดเจ็บ จ่ายค่ารักษาพยาบาลตามที่จ่ายจริง สูงสุด ไม่เกิน 80,000 บาท / กรณีสูญเสียอวัยวะ,ทุพพลภาพอย่างถาวรหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงแล้วแต่กรณี 200,000 – 500,000 บาท / กรณีเสียชีวิต 500,000 บาท และกรณีผู้ประสบภัยที่ต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล (ผู้ป่วยใน) จะได้รับค่าชดเชยรายวัน  วันละ 200 บาท สูงสุดไม่เกิน 20 วัน

หมายเหตุ : ผู้ขับขี่รถคันที่เอาประกันภัยจะได้รับการชดใช้เพียงค่าเสียหายเบื้องต้นจากบริษัทที่รับประกันภัยรถของตนเท่านั้น ทั้งนี้ผู้ขับขี่ที่เป็นฝ่ายถูก สามารถไปใช้สิทธิเรียกร้องเอาจากฝ่ายที่ต้องรับผิด

 สำหรับผู้ประสบภัยจากรถทุกคนจะได้รับการคุ้มครองตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด  Call Center 1791 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือที่ www.rvp.co.th

“เกิดอุบัติเหตุจากรถ ผู้ประสบภัยต้องแจ้งเหตุทันที ได้ที่บริษัทกลางฯ โทร 1791 ตลอด 24 ชั่วโมง”