Tag Archives: ข่าวพลังงาน

อนาคตพลังงานไทย

เนื่องจากความต้องการใช้พลังงานของผู้คนทั่วโลกที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัว ไม่เว้นแม้กระทั่งเมืองไทย ในขณะที่บ้านเราใช้ก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้าเป็นหลักราว 70% ของพลังงานรวม แต่อีก 6.5 ปีข้างหน้า แหล่งก๊าซธรรมชาติในประเทศกำลังจะหมดลง และเราต้องนำเข้าพลังงานมากขึ้นกว่าเดิม

Read More »