Tag Archives: ขยะพลาสติก

แก้วิกฤตขยะพลาสติก ด้วยธุรกิจ Circular Economy

Circular Economy

เมื่อโลกเกิดวาระใหม่ ก็ส่งผลให้เกิดธุรกิจใหม่ขึ้นเช่นกัน แนวคิดเรื่อง “เศรษฐกิจหมุนเวียน หรือ Circular Economy” จึงก่อกำเนิดเติบโตขึ้นมา พร้อมกับการแก้ปัญหาขยะพลาสติก ซึ่งกำลังเป็นประเด็นร้อนที่ทั่วโลกต่างระดมสมองกันแก้ไขในตอนนี้ เนื่องจาก “ขยะพลาสติก” เพิ่มจำนวนขึ้นอย่างมหาศาล และทยอยส่งผลกระทบหลายด้าน จนหลายประเทศจับมือกันจัดการปัญหาดังกล่าว เพราะต้องการหลีกเลี่ยงและลดการใช้พลาสติก ซึ่งเป็นวัสดุที่ใช้เวลาในการย่อยสลายนานถึง 450 ปี “เศรษฐกิจหมุนเวียน หรือ Circular Economy” จึงมีการดำเนินธุรกิจที่เกิดขึ้นเพื่อคำนึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่การเลือกใช้ทรัพยากร การออกแบบผลิตภัณฑ์ การผลิต การใช้ และการจัดการของเสีย รวมถึงการนำกลับมาใช้ใหม่ บนหลักการของการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และสร้างผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด และที่สำคัญคือ การใช้ทรัพยากรอะไรก็ตาม จะต้องใช้ให้คุ้มค่ามากที่สุด เพราะในการผลิตมีทั้งต้นทุนและวัตถุดิบที่สูญเสียไป     โดยเศรษฐกิจหมุนเวียน แบ่งวัสดุในระบบออกเป็น 2 แบบ คือ 1.กลุ่มวัสดุชีวภาพ (Biological Materials) หรือ วัสดุที่มาจากธรรมชาติ และผ่านกระบวนการที่แทบไม่ปนเปื้อนสารเคมี ทำให้ย่อยสลายคืนสู่สิ่งแวดล้อมได้ …

Read More »