Tag Archives: ก้าวสู่ปีที่ 8 การดำเนินงานของเครือข่ายประชารัฐรักสามัคคี 76 จังหวัดทั่วประเทศ สร้างรายได้ให้ชุมชนกว่า 2

ก้าวสู่ปีที่ 8 การดำเนินงานของเครือข่ายประชารัฐรักสามัคคี 76 จังหวัดทั่วประเทศ สร้างรายได้ให้ชุมชนกว่า 2,141 ล้านบาท เล็งเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการบริหารจัดการและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

คุณฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ในฐานะหัวหน้าทีมภาคเอกชน คณะทำงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิด   “งานสัมมนาประจำปีคณะทำงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก” โดยมี คุณอภิชาติ โตดิลกเวชช์ สมาชิกวุฒิสภา และประธานที่ปรึกษามูลนิธิสถาบันพัฒนาวิสาหกิจเพื่อสังคมแห่งประเทศไทย คุณสุทธิพงศ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย คุณอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน คุณประวิช สุขุม ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายบริหารทั่วไป บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ในฐานะเลขานุการร่วมภาคเอกชน คณะทำงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ คุณภาวินี ไชยสิทธิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมด้วยผู้บริหารจากภาครัฐ ภาคเอกชน บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด และพัฒนาการจังหวัด จากทั้ง 76 จังหวัดทั่วประเทศ เข้าร่วม …

Read More »