Tag Archives: กองพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

กสอ. – มทร.ธัญบุรี เปิดกิจกรรมเครือข่าย “ผู้ให้บริการเครื่องจักรกลทางการเกษตร” พัฒนาภาคการเกษตร ยกระดับเศรษฐกิจประเทศ

กองพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) จัดแถลงข่าวเปิดกิจกรรมการเชื่อมโยงเครือข่าย “ผู้ให้บริการเครื่องจักรกลทางการเกษตร” พัฒนาภาคการเกษตร ยกระดับเศรษฐกิจของประเทศ ณ ศูนย์นวัตกรรมและความรู้ ชั้น 7 อาคารบางซื่อจังชั่น (DD Mall ) เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โดยมี นายใบน้อย สุวรรณชาตรี รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม  เป็นประธานในพิธีเปิด    นายใบน้อย สุวรรณชาตรี รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เผยว่า กองพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เห็นความสำคัญในการส่งเสริมภาคการเกษตรอันเป็นรากฐานของระบบเศรษฐกิจของประเทศ มุ่งเน้นการส่งเสริมและพัฒนาด้านเกษตรอุตสาหกรรม โดยการเชื่อมโยงตั้งแต่เกษตรกรต้นน้ำไปจนถึงผู้ผลิตกลางน้ำ และส่งต่อให้ผู้ทำการตลาดเกษตรปลายน้ำ จึงมอบหมายให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ดำเนินกิจกรรมการเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ให้บริการเครื่องจักรกลทางการเกษตร ภายใต้โครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตรระดับชุมชน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อตอบสนองต่อแนวทางการพัฒนาภาคการเกษตรของรัฐบาล สร้างความเข้มแข็งที่ยั่งยืน นำไปสู่การยกระดับเศรษฐกิจของประเทศ และเกิดผลในการปฏิบัติอย่างแท้จริง โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อ จัดทำแพลตฟอร์มออนไลน์สำหรับเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างผู้ให้บริการเครื่องจักรกลทางการเกษตรและผู้รับบริการ ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมทั้งโอกาสและเพิ่มช่องทางการใช้บริการเครื่องจักรกล/ผลิตภัณฑ์การเกษตร …

Read More »