Tag Archives: กลยุทธ์ กรุงเทพประกันชีวิต

ถอดรหัสความสำเร็จ กลยุทธ์กรุงเทพประกันชีวิต

กลยุทธ์ กรุงเทพประกันภัย

แม้ต้องเผชิญกับภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว แต่กรุงเทพประกันชีวิตก็ยังคงสร้างผลกำไรเพิ่มขึ้นถึง 55% พร้อมกับการปรับโครงสร้างพอร์ตประกันชีวิต ลดเบี้ยประกันแบบสะสมทรัพย์จ่ายครั้งเดียว และหันมาให้น้ำหนักกับประกันระยะยาวมากขึ้น

Read More »

กลยุทธ์ธุรกิจปี 59 กรุงเทพประกันชีวิต

ล่าสุด (8 มีนาคม 2559) กรุงเทพประกันชีวิต วางกลยุทธ์มุ่งสู่ผู้นำการวางแผนการเงิน ตั้งเป้าเบี้ยปีแรก 22,000 ล้านบาท โต 60% พร้อมประกาศบุกสินค้าประกันสุขภาพและบำนาญเป็นหลัก

Read More »