Home / MANAGEMENT & STRATEGIES / GOVERNANCE / SEAC เปิดบ้าน ยกระดับผู้นำ-สร้างนวัตกรรม
SEAC เปิดบ้าน

SEAC เปิดบ้าน ยกระดับผู้นำ-สร้างนวัตกรรม

SEAC เปิดบ้าน ยกระดับผู้นำ-สร้างนวัตกรรม

จากความเชื่อที่ว่า ผู้นำยุคใหม่ต้องต้องมีหัวคิดก้าวหน้าและไม่หยุดนิ่งในการเรียนรู้สิ่งใหม่ตลอดเวลา ทำให้วันนี้ SEAC จึงต้องปรับตัวเองให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงด้านธุรกิจที่จะเกิดขึ้นอย่างทันท่วงทีเช่นกัน ด้วยการขยับตัวเองก้าวสู่การเป็น ศูนย์พัฒนาผู้นำและผู้บริหารระดับสูง ในชื่อ SEAC หลังจาก 25 ปีที่แล้วได้เริ่มต้นดำเนินธุรกิจด้านการเป็นที่ปรึกษาด้านการพัฒนาองค์กรและบุคลากรในชื่อ เอพีเอ็ม กรุ๊ป

การขยับตัวเองสู่การเป็น ศูนย์พัฒนาผู้นำและผู้บริหารระดับสูง ในครั้งนี้ นับเป็นก้าวย่างสำคัญของ SEAC ที่แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและการส่งมอบคุณค่าให้กับผู้นำยุคใหม่ด้วยการส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืนให้องค์กรชั้นนำมีความทันสมัยและตอบรับกับกระแสหลักของโลกธุรกิจอยู่เสมอ

สำหรับศูนย์ SEAC แห่งนี้ ถูกออกแบบและตกแต่งเพื่อให้เกิดแรงบันดาลใจในการค้นหาศักยภาพและคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ โดยเน้นเป็น learning ecosystem หรือสังคมแห่งการเรียนรู้ ทั้งสภาพแวดล้อมของศูนย์ การออกแบบทุกอย่างของศูนย์เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ทั้งเรื่องของบรรยากาศ เทคโนโลยี และรูปแบบ ที่ไม่ใช่แค่การนั่งเรียนอยู่ในห้องเรียนเท่านั้น แต่จะเห็นภาพของการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน มีคอมมูนิตี้เกิดขึ้น

SEAC เปิดบ้าน

SEAC เปิดบ้าน

โดยศูนย์ SEAC ตั้งอยู่บนพื้นที่ 3 ชั้น มีขนาดกว่า 4,550 ตารางเมตร ณ อาคารเอฟวายไอ เซ็นเตอร์ ล้อมรอบไปด้วยห้องเรียน ห้องประชุม ห้องสัมมนา และสเปซต่าง ๆ โดยถูกออกแบบมาเพื่อส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้และการทำงานร่วมกัน พร้อมกระตุ้นให้ผู้นำและผู้บริหารเกิดพลังความคิดสร้างสรรค์

นอกจากนี้ ทุกห้องเรียนและห้องจัดประชุมของ SEAC ได้ตั้งชื่อตามเมืองหลวงของแต่ละประเทศในอาเซียนเพื่อสะท้อนจุดมุ่งหมายและทิศทางของ SEAC และถูกออกแบบให้เป็นห้องเก็บเสียง พร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกในการเรียนรู้มากมาย เช่น LCD Projectors, Digital Signage, Techno-Booths, Group-Work Pods, Video-Conferencing, Flip Charts และ Wi-Fi ที่เข้าถึงได้อย่างครอบคลุม ทุกพื้นที่ยังสามารถปรับเปลี่ยนตามความต้องการเพื่อให้เกิดประโยชน์ในการใช้งาน

SEAC เปิดบ้าน

ขณะที่โปรแกรมการเรียนการสอนของ SEAC นั้นจะประกอบด้วย 3 โปรแกรมหลัก ดังนี้

1.Leading in a Disruptive World (LDW)

เป็นโปรแกรมเจาะลึกด้านนวัตกรรมและการดำเนินธุรกิจในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง ซึ่ง SEAC ร่วมกับ Stanford Center for Professional Development (SCPD) ของมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด เพื่อให้ผู้นำองค์กรเข้าถึงแก่นการเรียนรู้ และมีความสามารถในการค้นพบแนวทางการแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเองผ่านการลองผิดลองถูก กล้าที่จะเรียนรู้จากความล้มเหลว พร้อมทั้งพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้นำ และแนวทางในการคาดการณ์เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในโลกธุรกิจ

2.Leading Innovation with DESIGN THINKING

เป็นโปรแกรมที่ผ่านการรับรองจากสแตนฟอร์ด ซึ่งจะทำให้ผู้นำเห็นภาพกระบวนการพัฒนานวัตกรรมล้ำสมัยให้เกิดขึ้น ด้วยการคิดเชิงแก้ปัญหา พร้อมลงมือและฝึกทักษะในภาคปฏิบัติ สามารถนำเทคนิคและความรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาองค์กรได้จริงและทันท่วงที จนสามารถตอบสนองความต้องการและปัญหาของผู้บริโภคและผู้รับบริการได้สูงสุด เพื่อสร้างความก้าวหน้าและความแตกต่างให้แก่องค์กร

3.Outward Mindset

เป็นโปรแกรมการปรับมุมคิดโดยยึดความต้องการของผู้อื่นเป็นที่ตั้ง พร้อมให้ความสำคัญกับเป้าหมายส่วนรวมเป็นอันดับแรก อันจะนำมาซึ่งการร่วมงานกันอย่างมีความสุข และสนับสนุนให้องค์กรมีวัฒนธรรมภายในที่เข้มแข็ง เพื่อบรรลุไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

“ภายในปี 2020 เราจะไม่ได้ยินแค่ชื่อกูเกิล และอเมซอน แต่เราจะได้ยินชื่อบริษัทในประเทศไทย ชื่อบริษัทในอาเซียน ที่ SEAC ตั้งใจที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง” อริญญา ย้ำถึงเป้าหมายของ SEAC

อ่านเพิ่ม ก้าวให้ทันธุรกิจยุคปลาเล็กกินปลาใหญ่ เพื่ออนาคตที่ก้าวไกลและมั่นคง

ก้าวให้ทันธุรกิจยุคปลาเล็กกินปลาใหญ่ เพื่ออนาคตที่ก้าวไกลและมั่นคง