บริหารธุรกิจ จัดประชุมวิชาการ RTBEC 2019

 คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี จัดประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ  RTBEC 2019 และจับมือกับ Auckland University of Technology เปิดศูนย์พัฒนาภาษาอังกฤษ Thai-New Zealand Centre ณ ศูนย์นวัตกรรมและความรู้ มทร.ธัญบุรี ดีดีมอลล์ จตุจักร

ผศ.ดร.นาถรพี ชัยมงคล คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) เผยว่า คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี เห็นความสำคัญของการจัดประชุมวิชาการเพื่อเป็นเวทีให้คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานวิชาการ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ด้านการวิจัย  และมีส่วนช่วยสนับสนุนให้นโยบายหลักของคณะบริหารธุรกิจประสบผลสำเร็จได้  

ทั้งการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยการจัดการเรียนการสอนเชิงวิจัย การพัฒนาด้านการวิจัยโดยการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยเพื่อสร้างความชำนาญและนำไปสู่การพัฒนาในระดับประเทศ การพัฒนาด้านบริการวิชาการแก่สังคมโดยการจัดโครงการอบรมและให้ความรู้ทางด้านบริหารธุรกิจแก่สังคม รวมถึงการพัฒนาอาจารย์ บุคลากรโดยสนับสนุนอาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ และงานวิจัย เพื่อพัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นมืออาชีพ

คณะบริหารธุรกิจ จึงได้จัดทำโครงการการประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ RMUTT Global Business and Economics National and International Conference 2019 หรือ RTBEC 2019 ณ ศูนย์นวัตกรรมและความรู้ มทร.ธัญบุรี ดีดีมอลล์ จตุจักร ซึ่งการประชุมวิชาการครั้งนี้เน้นการนำเสนอผลงานวิจัยด้านบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ และการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรที่เข้าร่วมประชุมวิชาการ เพื่อให้เกิดการพัฒนาผลงานวิชาการและงานวิจัยร่วมกันในอนาคต ตลอดจนสามารถตอบสนองตัวชี้วัดการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาด้านงานวิจัยของคณะและมหาวิทยาลัย ทั้งยังสามารถตอบโจทย์ให้แก่ผู้ประกอบการภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม และเผยแพร่ผลงานทางด้านวิชาการที่มีมาตรฐานในระดับสากลต่อไป โดยมี ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด รองอธิการบดี มทร.ธัญบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด

ทั้งนี้ ภายในงานยังมีพิธีเปิดศูนย์พัฒนาภาษาอังกฤษ Thai-New Zealand Centre: TNZC ที่คณะบริหารธุรกิจ ได้ร่วมมือกับ Auckland University of Technology ในการจัดตั้งเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับนักธุรกิจ บุคลากร นักเรียน นักศึกษารวมถึงบุคคลทั่วไป และเป็นศูนย์กลางการศึกษาของ Auckland University of Technology ในเขตภูมิภาคอาเซียนต่อไปในอนาคต