มทร.ธัญบุรีคว้า 3 รางวัลใหญ่มาตรฐาน ASIC

นายวิรัช โหตระไวศยะ รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรีเปิดเผยว่า การประกันคุณภาพการศึกษา เป็นสิ่งสำคัญ เพราะจะช่วยพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้ดียิ่งขึ้น ทั้งยังยกระดับคุณภาพการศึกษาให้เป็นนานาชาติ

ด้วยเหตุนี้เอง มทร.ธัญบุรี จึงยื่นขอมาตรฐานASIC จากองค์กรรับรองทางการศึกษาตามมาตรฐานสากลของสหราชอาณาจักร ซึ่งเป็นองค์กรในการรับรองและประกันคุณภาพสถานศึกษาให้แก่โรงเรียนนานาชาติ วิทยาลัย และ มหาวิทยาลัยทั้งนี้ ASIC ถือเป็นหน่วยงานที่ได้รับการยอมรับจากสากลในการออกใบประกันคุณภาพให้สถาบันการศึกษา เนื่องจากมีระบบการตรวจสอบที่เข้มงวด จึงทำให้เกิดความมั่นใจในมาตรฐานตรงตามที่รัฐบาลกำหนดและสอดคล้องกับความเป็นสากล

รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.ธัญบุรี กล่าวอีกว่า เดือนก.พ.ที่ผ่านมา ทาง ASIC  ได้ส่งผู้ตรวจคุณภาพมาตรวจที่ มทร.ธัญบุรีซึ่งผลการประเมินมหาวิทยาลัยได้รับมาตรฐาน ระดับ Premier ซึ่งเป็นระดับสูงสุดของการประเมินคุณภาพ ทั้งยังได้รับรางวัลพิเศษอีก รางวัลได้แก่ 1. Outstanding Achievement Award in Student Satisfaction and Supportมาตรฐานด้านการสนับสนุนนักศึกษาซึ่งมหาวิทยาลัยมีการสนับสนุนและส่งเสริมนักศึกษาทางด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นทุนการศึกษา สนับสนุนนักศึกษาพิการ สวัสดิการรองรับส่งเสริมนักศึกษา ส่งผลให้นักศึกษามีคุณภาพที่ดี 2. Achievement of Excellence Award in Most Innovative, Student Centred Library in Asia มีการจัดการห้องสมุดที่เหมาะสมกับนักศึกษารุ่นใหม่และพัฒนาสถานที่และกิจกรรมเพื่อรองรับการเรียนรู้นอกห้องเรียน และ3. Eco-Universities Green Flag Award for Excellence in Environmental Awareness and Learning Environment ด้านสิ่งแวดล้อมของทางมหาวิทยาลัย เช่นการนำแผงโซล่าเซลล์มาใช้ มีรถไฟฟ้าวิ่งรอบมหาวิทยาลัย และห้องควบคุมการเปิดปิดแอร์ในห้องเรียน นอกจากนี้ทาง ASIC ประทับใจกระบวนการทำงานของนักศึกษาชมรมค่ายอาสาพัฒนาเฉลิมพระเกียรติ จึงให้ทางมหาวิทยาลัยเขียนบทความ เพื่อนำไปเผยแพร่ไปทั่วโลกในเว็บไซต์ของASIC เพื่อเป็นตัวอย่างของมหาวิทยาลัยอื่นๆในการพัฒนา soft skills ของนักศึกษาผ่านชมรมด้วย

นายวิรัช กล่าวต่อไปว่า จากผลประเมินดังกล่าว ทางมหาวิทยาลัยยังพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และดำเนินการเตรียมการเพื่อประเมินผลทางการศึกษา QS Star University Ratingsโดยเป็นรูปแบบการประเมินผลทางการศึกษาโดยใช้รูปแบบของดาวระดับต่าง ๆ (QS Stars) การจัดอันดับด้วยดาว มีการประเมินจาก เกณฑ์ได้แก่ 1. การเรียนการสอน 2. ภาวะการมีงานทำ 3.วิจัย 4. ความเป็นนานาชาติ 5.สิ่งแวดล้อมในการเรียนรู้และ 6. ด้านวัฒนธรรมและสังคม ซึ่งแต่ละเกณฑ์การประเมินมีรูปแบบการให้คะแนนที่มีตัวชี้วัดที่มีความเฉพาะเป็นของตัวเอง ซึ่งใช้สัญลักษณ์ดวงดาวแทนการประเมินผล คาดว่าภายใน ปี มทร.ธัญบุรี จะต้องได้รับมาตรฐาน ดาว ก้าวเข้าสู่ความเป็นสากล เทียบเท่ามหาวิทยาลัยนานาชาติต่อไป.