Home / HAPPENING / มทร.ธัญบุรี จับมือ รพ.พญาไทและเปาโลฯ มอบทุนการศึกษา ‘พยาบาลศาสตร์’

มทร.ธัญบุรี จับมือ รพ.พญาไทและเปาโลฯ มอบทุนการศึกษา ‘พยาบาลศาสตร์’

รศ.สุนทรี ภานุทัต คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) เปิดเผยว่า คณะพยาบาลศาสตร์ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการจัดตั้งและบริหารจัดการคณะพยาบาลศาสตร์ โดยคุณอัฐ ทองแตง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเครือโรงพยาบาลพญาไท เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาทางวิชาชีพพยาบาล ให้การสนับสนุนด้านอุปกรณ์ทางการพยาบาล และร่วมมือในการจัดหาแหล่งฝึกภาคปฏิบัติทางการพยาบาลที่เหมาะสม

นอกจากนี้ ยังได้จัดสรรทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ตั้งแต่ชั้นปีที่ 2 เป็นต้นไป ปีละ 1 แสนบาท โดยคุณสุภาพร บัญชาจารุรัตน์ ผู้อำนวยการสายทรัพยากรบุคคล เครือโรงพยาบาลพญาไทได้ชี้แจงรายละเอียดและดำเนินการสัมภาษณ์เพื่อจัดสรรทุนแก่นักศึกษาที่มีความประสงค์จะขอรับทุนและมีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดในเครือ รพ.พญาไท และเครือ รพ.เปาโลเมโมเรียล  

“เมื่อสำเร็จการศึกษาจะได้ทำงานทันทีที่เครือ รพ.พญาไท และเครือ รพ.เปาโลเมโมเรียล ซึ่งนับว่าเป็นการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพการพยาบาลได้เป็นอย่างมาก ทั้งนี้เพราะในสภาพเศรษฐกิจและสังคมปัจจุบัน ทำให้ผู้เรียนในระดับอุดมศึกษาบางส่วนขาดโอกาสการศึกษาการ ดังนั้นการให้ทุนดังกล่าวถือเป็นการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพพยาบาลได้เป็นอย่างมาก” คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ กล่าว