Home / HAPPENING / RMUTT Glow Go Goal Green University

RMUTT Glow Go Goal Green University

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 12 มิถุนายน 2562 ที่หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี นายวิรัช โหตระไวศยะ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานเปิดงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 พร้อมทั้งบรรยายพิเศษในหัวข้อ เพราะที่นี่มีอนาคต โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่ 1 จาก 3 คณะ เข้าร่วมกว่า 2500 คน


นายวิรัช โหตระไวศยะ รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.ธัญบุรี เปิดเผยว่า สำหรับการจัดกิจกรรมในวันนี้ จัดขึ้น เพื่อให้นักศึกษาใหม่ทุกคนได้ทราบระเบียบข้อบังคับหลักสูตรระบบการเรียนการสอนแนวทางการปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัยการจัดบริการสวัสดิการแก่นักศึกษาของหน่วยงานต่างๆและสร้างสรรค์คุณธรรมจริยธรรมในหมู่นักศึกษาให้มีความรักความภาคภูมิใจในความเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยรวมทั้งสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาด้วยกันและระหว่างนักศึกษากับอาจารย์อันจะส่งผลให้นักศึกษามีความพร้อมในการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยอย่างมีความสุข


นอกจากนี้ ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี ยังเปิด ศูนย์เฝ้าระวังการรับน้องและประชุมเชียร์อีกด้วยซึ่งในปีนี้ จัดกิจกรรม Glow Go Goal Green University การทำกิจกรรมจิตอาสา พัฒนาสิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมภายนอกมหาวิทยาลัย และทุกคณะของ มทร.ธัญบุรี จัดกิจกรรม รับน้องอย่างสร้างสรรค์ ปลอดความรุนแรง เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์และวัฒนธรรมที่ดีให้กับองค์กรต่อไป