ประกาศผล โครงการคัดเลือกเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ประจำปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 14 ภายใต้แนวคิด “เกษตรนวัตกรรม เพื่อความสุขยั่งยืน

คุณบุญชัย เบญจรงคกุล ประธานกรรมการมูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด กล่าวในฐานะผู้ริเริ่มโครงการว่า มูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด ได้สร้างกิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อสังคมและประเทศไทยมากว่า 23 ปี ภายใต้ 3 กิจกรรมหลัก ได้แก่ โครงการสำนึกรักบ้านเกิดที่ช่วยสนับสนุนด้านการศึกษาให้แก่บัณฑิตต้นกล้าสำนึกรักบ้านเกิดกว่า 1,000 คน และกิจกรรมร่วมด้วยช่วยกัน กิจกรรมเพื่อสังคม ผ่านเจ้าหน้าที่อาสาสมัครกว่า 4,000 คน ทั่วประเทศ และโครงการคัดเลือกเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ซึ่งปีนี้เป็นปีที่ 14  ซึ่งปัจจุบันมีเครือข่ายเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิดประสบความสำเร็จในอาชีพเกษตรกรจำนวนมาก

โดยมูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด มุ่งมั่นที่จะสร้างเมล็ดพันธุ์ที่ดีให้กับแผ่นดินไทย จึงน้อมนำและดำเนินตามรอยพระราชดำริของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9   ตามหลัก “เศรษฐกิจพอเพียง” ผสมผสานกับ “เกษตรทฤษฎีใหม่” มาเป็นหลักในโครงการคัดเลือกเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิดทุกปี เพื่อยกย่องประกาศเกียรติคุณเกษตรกรต้นแบบต่อสาธารณชน ให้ได้เป็นที่รู้จักและเป็นแบบอย่างที่ดี ส่งเสริมให้เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้ และก้าวเดินต่อไปข้างหน้าอย่างมั่นคง

ในปี 2565 นี้ โครงการประกวดเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ได้ดำเนินการภายใต้แนวคิด “เกษตรนวัตกรรม เพื่อความสุขยั่งยืน” เพื่อสนับสนุนเกษตรกรที่มีแนวความคิดการปฏิบัติด้านนวัตกรรมเกษตร และการใช้องค์ความรู้ต่างๆ มาพัฒนาต่อยอดเพื่อเพิ่มมูลค่าให้ผลผลิต รวมไปถึงการพึ่งพาตนเอง สู่การสร้างความมั่นคงและยั่งยืนแก่คุณภาพชีวิตของตนเอง ชุมชน และสังคม

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  กล่าวว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักภาคการเกษตรของประเทศ มีจุดมุ่งหมายสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ “เกษตรกรมั่นคง ภาคการเกษตรมั่งคั่ง ทรัพยากรการเกษตรยั่งยืน” มีเป้าประสงค์ให้เกษตรกรหลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลาง มีคุณภาพชีวิตที่ดี เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ต่อปี โดยมีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นหน่วยงานร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานในภาพรวมตามแผนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ใน 3 เป้าหมายหลัก ได้แก่

เกษตรกรมั่นคง พัฒนาองค์ความรู้ให้แก่เกษตรกรสู่ความเป็น Smart Farmers

ภาคการเกษตรมั่งคั่ง ส่งเสริมและสนับสนุนภาคการเกษตรในการเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน โดยขับเคลื่อนการวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าเกษตร มุ่งสู่เกษตร 4.0

ทรัพยากรการเกษตรยั่งยืน การบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับ SDGs (Sustainable Development Goals) และส่งเสริมการทำการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการทำเกษตรกรรมยั่งยืน อาทิ เกษตรอินทรีย์ เกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรผสมผสาน

โดยการดำเนินงานของกรมส่งเสริมการเกษตรต้องมี “ภาคีเครือข่าย” ในการบูรณาการ การดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรกับทุกภาคส่วน รวมถึงการจัดกิจกรรม ภายใต้แนวคิด “เกษตรนวัตกรรม เพื่อความสุขยั่งยืน” นี้ เป็นบทบาทที่สำคัญในการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม่ และเชิดชูเกษตรกรที่มีศักยภาพในการเป็นเกษตรกรต้นแบบ สร้างแรงจูงใจให้กับคนรุ่นใหม่ที่สนใจในอาชีพเกษตรยุคใหม่ ทำให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถพึ่งพาตนเอง และสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน

คุณชารัด เมห์โรทรา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  บริษัท โทเทิ่ลแอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือดีแทค  กล่าวว่า  ผมได้มีโอกาสเข้าร่วมเป็นผู้แทนจากดีแทค 2 ครั้ง ในงานประกาศรางวัลเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิดที่จัดต่อเนื่องกันว่าเป็นปีที่ 14  ดีแทคเราเชื่อว่า Without farmers, no country can progress. ซึ่งสุขภาพของภาคการเกษตรสามารถบอกถึงสุขภาพของระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย ตลาดอาหารสุขภาพ และพืชผลเกษตรอินทรีย์เพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 44.46 ต่อปี และมีมูลค่าการส่งออกถึง 5,345.33 ล้านบาท ได้แก่ ข้าว ทุเรียน มังคุด มะพร้าวอ่อน น้ำกะทิ และใบชาเขียว และตลาดส่งออกสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่สำคัญ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา อิตาลี จีน  และสวิตเซอร์แลนด์

“ดีแทค ในฐานะ corporate citizenship ที่มุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ ยังยืนยันในเจตนารมย์ดังกล่าว ที่จะช่วยส่งเสริมภาคการเกษตรด้วยทรัพยากรที่เรามี ให้คนไทย และโดยเฉพาะผู้ประกอบการในภาคการเกษตร โดยใช้ดิจิทัลเทคโนโลยีและการเชื่อมต่อเพื่อสร้างโอกาสและแสวงหาความเป็นไปได้ใหม่ๆ ในการดำเนินชีวิต” ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดีแทค  กล่าว

นายเข้มแข็ง  ยุติธรรมดำรง  อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า  กรมส่งเสริมการเกษตรได้ดำเนินการขับเคลื่อนการดำเนินงานในภาพรวมตามแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ตามวิสัยทัศน์ที่ว่า “เกษตรกรมีความเข้มแข็ง มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีรายได้เพิ่มขึ้น”

โดยโครงการคัดเลือกเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ในปี พ.ศ. 2565 เป็นการจัดประกวดครั้งที่ 14 ภายใต้แนวคิด “เกษตรสร้างสรรค์ สุขยั่งยืน” เพื่อสนับสนุนเกษตรกรที่มีศักยภาพในการเป็นต้นแบบ มีแนวคิดและการปฏิบัติด้านนวัตกรรมและการใช้องค์ความรู้ต่างๆ มาพัฒนาต่อยอด เพื่อเพิ่มมูลค่าให้ผลผลิต รวมถึงการพึ่งพาตนเอง สู่การสร้างความมั่นคงและยั่งยืนแก่คุณภาพชีวิตของตนเอง สังคม  และชุมชน และที่สำคัญที่สุด เกษตรกรต้องมีจิตสำนึกรักบ้านเกิด

ทั้งนี้เกษตรกรทั้ง 10 ท่าน  ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ามาปีนี้ มีผลงานที่สร้างสรรค์ มีประโยชน์ สามารถเป็นแนวทางให้กับผู้ประกอบอาชีพเกษตรกร พัฒนาต่อยอด และยังเป็นแรงขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงของภาคการเกษตร ในอนาคตต่อไปได้ อีกทั้งยังมีความสำคัญยิ่งในการเป็นต้นแบบ สร้างแรงบันดาลใจให้กับเกษตรกรรุ่นใหม่ ที่ยึดแนวทาง วิถีเกษตรอินทรีย์ เพื่อเกษตรกรรมที่ยั่งยืนส่งต่อสุขภาพที่ดีให้กับผู้บริโภค