ผู้นำนักศึกษา มทร.ธัญบุรีระดมสมอง เตรียมกิจกรรม ปี 62

องค์การนักศึกษา สภานักศึกษา สโมสรนักศึกษา และชมรม มทร.ธัญบุรี ประจำปีการศึกษา 2562 กว่า 120 ชีวิต ระดมสมอง พัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษา ณ โรงแรมศุภาลัย ป่าสัก รีสอร์ท แอนด์ สปา สระบุรี

วิรัช โหตระไวศยะ รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เผยว่า กิจกรรมนักศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของงานกิจการนักศึกษา ซึ่งมีความสำคัญต่อการพัฒนาและเสริมสร้างบุคลิกภาพให้นักศึกษามีความสมบูรณ์ทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา เพื่อนำไปสู่การประกอบอาชีพและเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม กิจกรรมนักศึกษาจึงเป็นสิ่งสำคัญควบคู่ไปกับการเรียนการสอนที่มีอยู่ในหลักสูตร ซึ่งเป็นการรวบรวมประสบการณ์อันเป็นผลพวงมาจากการที่นักศึกษามีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมภายในสถาบันการศึกษา กิจกรรมทุกกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมในหลักสูตร กิจกรรมเสริมนอกหลักสูตร

ก่อนที่ผู้นำนักศึกษาจะดำเนินกิจกรรมของนักศึกษา การเขียนโครงการ ขั้นตอนการขออนุมัติโครงการ ขั้นตอนการเบิกจ่ายงบประมาณ ความถูกต้องของเอกสารทางการเงิน และกระบวนการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเงินกิจกรรมนักศึกษา ซึ่งกระบวนการต่างๆ ที่กล่าวมาข้างต้นนั้นมีความซับซ้อน และเป็นสิ่งที่สำคัญ ดังนั้นทางมหาวิทยาลัยจึงได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษาขึ้น เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้และทราบถึงข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศต่างๆ ที่เกี่ยวข้อกับการดำเนินงานด้านกิจกรรมนักศึกษาเสริมสร้างความรู้ของผู้นำนักศึกษา ประสบการณ์ แนวทางของผู้นำนักศึกษา และกระบวนการประกันคุณภาพ PDCA และจัดทำแผนดำเนินโครงการกิจกรรมประจำปี และสามารถเขียนโครงการกิจกรรม ตามแบบฟอร์มที่กำหนดได้อย่างถูกต้องต่อไป

“แจ๊บ” นายศุภศิษฐ์ สีลา นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ นายกองค์การนักศึกษา เล่าว่า การเข้ามาทำงานองค์การนักศึกษาเป็นงานที่ต้องมีความรับผิดชอบ เดิมตนเองเป็นนายกสโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์รับผิดชอบนักศึกษาประมาณ 2000 คน ต่างจากตอนนี้ต้องรับผิดชอบนักศึกษา 20,000 คน การเข้ามาทำงานในครั้งนี้สิ่งแรกที่ต้องการพัฒนา คือ การจัดการระบบการทำงานขององค์การนักศึกษาให้มีระบบมากขึ้น ตลอดจนกิจกรรมนักศึกษาที่เป็นอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญระหว่างที่เรียนมหาวิทยาลัย โดยนักศึกษาทุกคนต้องมีความสุขในการทำกิจกรรม และต้องเต็มใจในการทำกิจกรรม “ถ้า เก่งแค่เรื่องเรียน เรียกว่าเก่ง แต่ถ้าเก่งเรื่องเรียน เก่งกิจกรรม เก่งสื่อสาร เก่งหลายด้าน จากคำว่าเก่งกลายเป็นคำว่าโคตรเก่ง” การสัมมนาวันนี้ทำให้เข้าใจกระบวนการดำเนินโครงการกิจกรรม และได้รู้จัก ทีมงานองค์การนักศึกษา สภานักศึกษา นายกสโมสร และชมรม เพราะว่าทุกฝ่ายต้องทำงานร่วมกัน

ทางด้านประธานสภานักศึกษา “ตาล” นางสาวศุภนิดา อยู่ผล นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม เล่าว่า ด้วยสภานักศึกษามีหน้าที่ในการตรวจสอบการจัดกิจกรรมขององค์การนักศึกษา สโมสรนักศึกษา และชมรมทั้งในส่วนของการใช้งบประมาณ รูปแบบการจัดกิจกรรม เพื่อให้กิจกรรมออกมาดีและเหมาะกับนักศึกษาโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ทุกคน ทุกฝ่าย ในสภานักศึกษา ต้องช่วยกันทำงาน เสนอความคิดทุกฝ่าย เพื่อได้แนวทางและวิธีที่ดีที่สุดมาใช้ ในการสัมมนาในวันนี้ได้รับรู้ถึงประสบการณ์ในการทำงานของรุ่นพี่ โดยจะนำประสบการณ์ในการทำงานของรุ่นพี่มาใช้ มาปรับปรุงพัฒนาให้ดีขึ้นต่อไป “ในการทำกิจกรรม ไม่ได้ทำให้เสียการเรียน แต่กิจกรรมเป็นแรงบันดาลใจของการทำการบ้าน เอาวิธีการรูปแบบมาประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์งานส่งอาจารย์”

นายกสโมสรคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ “ต้นกล้า” นายเทวพร พูลกำลัง นักศึกษาชั้นปีที่ 4 เล่าว่า ในการเข้าสัมมนาในวันนี้เป็นการสร้างเครือข่ายที่ดีกับเพื่อนต่างคณะ ได้แลกเปลี่ยนแนวความคิดในการจัดกิจกรรม ในฐานะนายกสโมสรนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ “พยายามเลือกรูปแบบกิจกรรมที่สร้างสรรค์มาใช้กับนักศึกษาในคณะ เน้นกิจกรรมที่สนุกและมีความสุข” เนื่องจากนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมจะเข้าร่วมกิจกรรมน้อย เพราะว่า ต้องส่งงานส่งโมเดล จึงไม่ค่อยมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรม แต่ตนเองจะพยายามหากิจกรรมที่เหมาะสมกับนักศึกษาของทางคณะ เช่น กิจกรรมศิลป์จุ่ม ที่ได้รับความร่วมมือจากรุ่นพี่รุ่นน้องจำนวนมากในการทำกิจกรรม

เช่นเดียวกับ “บรีม” นางสาววชิราภรณ์ โทษาธรรม นักศึกษาชั้นปีที่ 2 นายกสโมสรคณะพยาบาลศาสตร์ เล่าว่า คณะพยาบาลศาสตร์ เป็นคณะน้องใหม่ ประสบการณ์ในการทำงาน แนวคิดในการทำกิจกรรมยังน้อย ต้องเรียนรู้จากรุ่นพี่คณะอื่นที่มีประสบการณ์ ในการมาสัมมนาในวันนี้ ได้รับความรู้มากมาย การเขียนโครงการ ประสบการณ์ในการทำงานของรุ่นพี่องค์การนักศึกษา สภานักศึกษา สโมสรนักศึกษา และชมรม “ตนเองได้รับเลือกมาเป็นตัวแทนนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ เข้ามาทำงานร่วมกับเพื่อนๆ คณะอื่น

จะเป็นเสียงสะท้อนให้กับนักศึกษาภายในคณะ เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย”

“คิงส์” นายธนธรณ์ เจียวตั๋ง นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ประธานชมรมบาสเกตบอล เล่าว่า สำหรับปีการศึกษานี้มีนักศึกษาให้ความสนใจเข้าร่วมชมรมประมาณ 300 คน ทางชมรมพยายามหากิจกรรมให้สมาชิกทำ ซึ่งทุกวันหลังเลิกเรียนจะมีสมาชิกมาเล่นบาสเกตบอลทุกวัน เพื่อสร้างสรรค์กิจกรรมแปลกๆ ใหม่ๆ ตนเองอยากร่วมกลุ่มชมรมทุกชมรม จัดกิจกรรมร่วมกัน เป็นการสร้างเครือข่ายและองค์ความรู้ใหม่ๆ ยกตัวอย่าง แลกเปลี่ยนความคิดระดมสมองในการเขียนโครงการ ซึ่งการเขียนโครงการทุกครั้งต้องได้รับการแก้ไขทุกครั้ง โดยกิจกรรมในวันนี้ได้รู้จักประธานชมรมแต่ละชมรม ตนเองได้สร้างเครือข่ายทำงานร่วมกันและนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ต่อไป

“ประสบการณ์ต่างๆ ที่ได้รับจากการทำกิจกรรมนักศึกษา เป็นสิ่งที่มีประโยชน์ต่อการใช้ชีวิตในอนาคตของนักศึกษา สังคมในปัจจุบัน ไม่ได้ต้องการเพียงแค่คนเก่งทางด้านวิชาการเท่านั้น แต่ยังต้องการคนที่มีความสมบูรณ์ทั้งทางด้านวิชาการ วิชาชีพ และวิชาชีวิต ถึงจะถือว่าเป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์ จึงเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปว่าผลจากการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษาทำให้นักศึกษาได้รับประโยชน์ที่มีคุณค่าต่อตัวนักศึกษาเอง” นายวิรัช กล่าวทิ้งท้าย