ล็อกซเล่ย์ เปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้า บุกตลาดเมืองไทย

76 ปี ที่บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) ดำเนินกิจการมีความหลากหลายใน 6 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่ กลุ่มธุรกิจสารสนเทศและโทรคมนาคม กลุ่มธุรกิจเทคโนโลยี กลุ่มธุรกิจงานโครงการ กลุ่มธุรกิจการค้า กลุ่มธุรกิจบริการ และกลุ่มธุรกิจร่วมทุน

การลงทุนครั้งใหม่ในอีกภาคหนึ่งของล็อกซเล่ย์ในวันนี้ ได้พุ่งเป้าไปยังธุรกิจยานยนต์พลังงานทางเลือกใหม่ชนิดขับเคลื่อนจากพลังงานไฟฟ้า จึงได้ร่วมมือกับ บริษัท บีวายดี ออโต้ อินดัสตรี้ จำกัด ซึ่งเป็นผู้นำด้านการผลิตแบตเตอรี่และยานยนต์ไฟฟ้าจากประเทศจีน ปัจจุบันมีการส่งออกยานยนต์ไฟฟ้าไปแล้วทั่วโลก เช่น สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย บราซิล อินเดีย สิงคโปร์ ญี่ปุ่น
IMG_1634
การร่วมทุนระหว่างกันในครั้งนี้ ได้เปิดตัวรถโดยสาร และรถยนต์นั่งไฟฟ้าเพื่อการพาณิชย์” เป็นครั้งแรกในประเทศไทย โดยนำเข้ามาประเดิมตลาด 2 รุ่น ได้แก่ รถโดยสารไฟฟ้า รุ่น K9 และรถยนต์นั่งไฟฟ้า รุ่น E6

จุดเด่นอีกอย่างหนึ่งคือ มีค่าซ่อมบำรุงรักษาต่ำกว่ารถที่ใช้น้ำมันเชื้อเพลิงทั่วไป ที่สำคัญแบตเตอรี่รถยนต์ หลังจากครบอายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 15 ปี สามารถกลับมาใช้ใหม่ได้ เช่น ใช้เป็นแบตเตอรี่สำรองต่างๆ

สำหรับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ในระยะแรกจะเน้นไปยังกลุ่มลูกค้าที่เป็นหน่วยงานภาครัฐและเอกชน โดยกลุ่มลูกค้ารถโดยสารไฟฟ้าจะเป็นหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ โรงเรียน มหาวิทยาลัย เป็นต้น ส่วนกลุ่มลูกค้ารถยนต์นั่งไฟฟ้าจะเป็นหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ บริษัทรถเช่า แท็กซี่มิเตอร์ โรงแรม โดยตั้งเป้ายอดขายรถโดยสารไฟฟ้าไว้ประมาณ 200 คัน และรถยนต์นั่งไฟฟ้าอีกประมาณ 200 คัน

ในส่วนของศูนย์บริการ ในระยะแรก บริษัทฯ จะร่วมมือกับพันธมิตรจัดตั้งศูนย์บริการกลาง และศูนย์บริการย่อย รวม 5 แห่งในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล จากนั้นจะขยายศูนย์บริการเพิ่มเติมในระยะต่อมา ขณะที่ สถานีประจุไฟฟ้าจะมีการติดตั้งในเขตพื้นที่ของผู้ประกอบการ หรือผู้ให้บริการนั้นๆ และมีแผนจะขยายสถานีประจุไฟฟ้าสำหรับส่วนกลางในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ให้มีจำนวนเพียงพอต่อความต้องการ

ธเนศ ศรีสุข